Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания
Бенефициент: Фондация “Институт за социални услуги в общността”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Разработване и апробиране на иновативен модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания. Специфични цели: - Проучване и трансфер на холандския опит и практика за социално включване на млади хора с интелектуални увреждания; - Разработване на модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания; - Създаване на покрепяща среда за социално включване на младежи с лека степен на интелектуални увреждания в Столична община; - Разработване на стратегия за устойчиво прилагане на модела за социално включване на територията на Столична община; - Популяризиране на модела за социално включване пред доставчици на социални услуги и заинтересовани страни за мултиплицирането му в страната.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проектните дейности Дейността се осъществява от екипа за управление, като включва: 1.1. Организиране на офис пространство за проекта - ще бъде отделена 1 стая в офиса на кандидата, оборудвана с 1 компютърно място (осигурен от собствените ресурси) и отделен мобилен телефонен само за нуждите на проекта. За текуща комуникация с холандските експерти ще се ползва и видеофон. 1.2. Провеждане на среща на директора на ИСУО с екипа за управление и договаряне на дейността му. 1.3. Сключване на договори с членовете на екипа. 1.4. Разпределяне на конкретните ангажименти в екипа, в съответствие с договорите и проектните дейности. 1.5. Среща на партньорите за координиране на партньорските ангажименти и оперативната организация на дейностите по проекта 1.6. Разработване на детайлен график на дейностите (със съпътстващи организационни и технически дейности). 1.7. Разработване на план за процедурите за възлагане на изпълнител. 1.8. Разработване на инструменти за мониторинг и оценка на резултатите от проектните дейности. 1.9. Провеждане на мониторинг и оценка на публичните дейности на проекта. 1.10. Срещи на екипа за управление (веднъж на 3 месеца).
Дейност 2. Публичност и популяризиране на проекта и иновативния модел Дейността се осъществява от екипа за управление, партньорите, изпълнител и 1 функционален експерт (обща ангажираност 4 часа/ден), като включва: 2.1. Пресконференция в началото на проекта за представяне на целите, дейностите и партньорите по проекта пред представители на целевите групи и заинтересованите страни (1 бр. х 20 д.). 2.2. Изработване и разпространение на информационна дипляна (300 бр.). 2.3. Изработване и разпространение на плакат (40 бр.) 2.4. Изработване на страница на проекта на сайта на ИСУО и текущо публикуване на информация. 2.5. Публикуване на информация за проекта на сайта на партньорите с линк към страницата на проекта 2.6. Изготвяне на 200 бр. CD със записан на тях модела за социално включване. 2.7. Представяне на модела за социално включване и стратегията за приложението му пред представители на СУПЦ (20 участника). 2.8. Организация и координация на дейностите по проекта, както и връзките на екипа за управление, експертите, представителите на целевите групи и заинтересованите страни. Дейността се осъществява от функционалния експерт и е насочена към ефективното текущо изпълнение на дейностите.
Дейност 3. Преглед на актуалната политика и практика на работа с хората с интелектуални увреждания Дейността се осъществява от експертите по проекта и функционалния експерт с обща ангажираност: - 2 бр. ЕС експерти проучване и анализ х 1 ден; - 2 бр. БГ експерти проучване и анализ х 15 дни. Дейността не включва престой на ЕС експертите в България. Поддейности: 3.1. Преглед на актуални стратегически и нормативни документи за социални услуги за хора с интелектуални увреждания. Изготвяне на обобщение и формулиране на изводи (2 БГ експерти х 12 дни). 3.2. Провеждане на 1 среща на експертите по проекта с представители на МТСП и АСП (общо 10 участника) за обсъждане на изводите от анализа, свързани със социалната политика и практика (2 ЕС експерти х 1 д., 2 БГ експерти х 1 д.) 3.3. Провеждане на 1 среща на експерти по проекта с представители на МОНМ (общо 10 участника) за обсъждане на изводите от анализа, свързани с приобщаващото и професионалното образование (2 БГ експерти х 1 ден). 3.4. Провеждане на 1 среща с представители на Столична общинска администрация и СУПЦ „Княз Борис I”(общо 10 участника). Срещата има за цел представяне на резултатите от анализа и обсъждане на предложенията за развитие на социалната услуга СУПЦ (2 БГ експерти х 1 ден). 3.5. Превод на изведените обобщения и изводи от анализа на английски език и обсъждане с холандските експерти. (превод на 50 бр.стр.)
Дейност 4. Проучване на потребностите от социалната услуга СУПЦ и нейното функциониране в страната Дейността се осъществява от експертите по проекта с обща ангажираност: - 2 ЕС експерти проучване и анализ х 4 дни; - 2 БГ експерти проучване и анализ х 12 дни; - 3 БГ асистенти проучване х 5 дни. Дейността включва 1 брой пътуване и престой на ЕС експертите в България. Поддейности: 4.1. Разработване на инструментариум за проучване с: - критерии за подбор на изследваните СУПЦ (големина на административния център, капацитет на услугата, мотивация за участие); - анкетна карта за потребителите на услугата СУПЦ; - анкетна карта за директори на СУПЦ; - анкетна карта за социалните работници и педагогически персонал в СУПЦ; - анкетна карта за общинската администрация-доставчик на услугата. (2 ЕС експерти х 2 дни) (2 БГ експерти х 8 дни) 4.2. Обучение на асистентите проучване - 1-дневно обучение на 3-ма асистента за провеждане на проучването с различни групи изследвани лица. (2 БГ експерти х 1 ден) 4.3. Провеждане на проучване в 3 СУПЦ в страната (СУПЦ «Св. Княз Борис І» в Столична община и още 2 СУПЦ, избрани съобразно формулираните критерии) и съответната общинска администрация - доставчик на услугата СУПЦ. Проучването включва общо 54 души (индикативно): - 18 потребители на услугата; - 18 социални работници и педагогически персонал ; - 9 д. от директорския състав; - 9 д. от Дирекция «Социални дейности» към съответната общинска администрация (3 Асистенти проучване х 4 дни) 4.4. Анализ на резултатите от проучването. След първоначална обработка на резултатите и подготовка на основния доклад, българските експерти, съвместно с ЕС експертите ще подготвят финалния вариант на анализа с изводите от него. (2 ЕС експерти х 2 дни) (2 БГ експерти х 3 дни) (3 Асистенти проучване х 1 ден)
Дейност 5. Учебно посещение в Холандия за обмяна на опит в социалната работа с хора с интелектуални увреждания Дейността включва 1 пътуване до Холандия , гр. Апелдоорн и се осъществява от: - 2 ЕС експерти проучване и анализ х 3 дни; - 2 БГ експерти х 3 дни. Поддейности: 5.1. Провеждане на 3-дневно учебно посещение за запознаване с холандския опит и обсъждане на приложимостта на неговите елементи в бълграската социална практика. Участници в посещението са 8 д. (представители на СУПЦ „Княз Борис I”, Столична община, БГ експерти). (2 ЕС експерти х 3 дни) (2 БГ експерти х 3 дни) 5.2. Превод на презентации и допълнителни материали за холандския опит (40 стр. от холандски ез. на бълг. език) 5.3. Наблюдение на терен на учебни и трудови дейности на млади хора с интелектуални увреждания в социални услуги на Де Пасарел. 5.4. Обратна връзка от участниците към експертите за възможностите за прилагане на холандския опит
Дейност 6. Разработване на модел за социално включване за младежи с интелектуални увреждания Дейността се осъществява от експертите по проекта с обща ангажираност: - 2 ЕС експерти проучване и анализ х 6 дни; - 2 БГ експерти проучване и анализ х 20 дни; - 1 методик х 6 дни; - 1 финансист х 6 дни; - 1 експерт стратегия х 5 дни. Дейността включва 2 бр. пътуване и престой на ЕС експерти в България. Поддейности: 6.1. Изготвяне на модел за социално включване от ЕС и БГ експерти, основан на българската положителна практика и приложимия холандски опит Моделът включва описание на професионалните и финансовите параметри на социалната услуга СУПЦ. (2 ЕС експерти х 3 дни) (2 БГ експерти х 16 дни) (1 методик х 2 дни) (1 финансист х 2 дни) (1 експерт стратегия х 1 ден) 6.2. Консултиране на модела със заинтересованите страни и с целевите групи чрез предварително предоставяне на текста на модела и провеждане на 2 срещи за обсъждане на модела. (2 ЕС експерти х 1 ден) (2 БГ експерти х 2 дни) (1 методик х 2 дни) (1 финансист х 2 дни) (1 експерт стратегия х 2 дни) 6.3. Прецизиране на модела за социално включване и изготвяне на финален вариант (2 ЕС експерти х 1 ден) (2-ма БГ експерти х 1 ден) (1 методик х 1 ден) (1 финансист х 1 ден) (1 експерт стратегия х 1 ден) 6.4. Представяне на финалния вариант и обсъждане на неговото приложение и необходимите нормативни промени на среща с 20 представители на МТСП, МОНМ, АСП, СУПЦ, др.) с участието на 2 ЕС експерти. (2 ЕС експерти х 1 ден) (2-ма БГ експерти х 1 ден) (1 методик х 1 ден) (1 финансист х 1 ден) (1 експерт стратегия х 1 ден)
Дейност 7. Апробиране на модела за социално включване в Столична община Дейността се осъществява от експертите по проекта и функционалния експерт с обща ангажираност: - 1 ЕС експерт «Трудови занимания» х 6 дни; - 1 БГ експерт проучвания и анализ х 5 дни; - 6 БГ приложни специалисти «Трудови занимания» х 8 дни. Дейността включва 2 броя пътувания и престой (х 3 дни) на 1 ЕС експерт «Трудови занимания» в България. Поддейности: 7.1. Подготовка и организация на трудови занимания за младежи в 3 ОКИ - Столична градска библиотека, Общински културен институт „Красно село”, Столичен куклен театър: - наблюдение и избор на подходящи дейности; - подбор на млади хора-участници в трудовите занимания; - подбор на експерти «Трудови занимания» от СУПЦ и ОКИ; - изготвяне на програма и оперативен график на трудовите занимания. (1 ЕС експерт «Трудови занимания» х 3 дни); (1 БГ експерт проучвания и анализ х 3 дни). 7.2. Провеждане на 32 часа/ на месец трудови занимания на 9 бр. млади хора (в рамките на 2 месеца). Дейностите ще бъдат проведени от 3 приложни специалисти «Трудови занимания» от СУПЦ и 3 приложни специалисти «Трудови занимания» от ОКИ. (6 БГ приложни специалисти «Трудови занимания» х 8 дни). 7.3. Консултиране (на терен) от холандски специалисти на екипа на СУПЦ «Княз Борис I» и експертите «Трудови занимания» от СУПЦ и ОКИ за организиране на средата за трудови занимания. (1 ЕС експерт «Трудови занимания» х 3 дни); (1 БГ експерт проучвания и анализ х 2 дни). 7.4. Обратна връзка от младите хора – участници в трудовите занимания.
Дейност 8. Разработване на стратегия за прилагане на модела за социално включване в дейността на СУПЦ Дейността се осъществява от експертите по проекта с обща ангажираност: - 2 ЕС експерти х 6 дни; - 2 БГ експерти проучване и анализ х 8 бр. дни; - 2 БГ експерти стратегия х 8 дни Дейността включва 2 бр. пътуване и престой х 3 дни на 2-ма ЕС експерти в България. Поддейности: 8.1. Изготвяне на стратегия за приложението на модела за социално включване в Столична община. (2 ЕС експерти х 3 дни) (2 БГ експерти х 5 дни) (2 експерти стратегия х 5 дни). 8.2. Провеждане на 1 среща за съгласуване на стратегията с МТСП, АСП и други заинтересовани страни (10 брой участници, материали). (2 ЕС експерти х 1 ден) (2 БГ експерти х 1 ден); (2 експерти стратегия х 1 ден). 8.3. Провеждане на 1 среща за съгласуване на стратегията за прилагане на модела за социално включване с представители на Столични общинска администрация и Столичен общински съвет (10 брой участници, материали). (2 ЕС експерти х 1 ден); (2 БГ експерти х 1 ден); (2 експерти стратегия х 1 ден) 8.4. Пресконференция за представяне на стратегията (20 участници, материали). 2 (ЕС експерти х 1 ден); (2 БГ експерти х 1 ден); (2 експерти стратегия х 1 ден)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 153 BGN
Общ бюджет: 178 811 BGN
БФП: 178 811 BGN
Общо изплатени средства: 178 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 630 BGN
2013 115 181 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 086 BGN
2013 97 904 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 990 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 545 BGN
2013 17 277 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 екип за управление
Индикатор 2 брой срещи на екип за олрганизация и управление
Индикатор 3 брой инструменти за мониторинг и оценка
Индикатор 4 брой пресконференции 0091
Индикатор 5 брой дипляни
Индикатор 6 брой плакати 0091
Индикатор 7 изработен сайт на проекта
Индикатор 8 брой дискове с модела за социално включване
Индикатор 9 брой информирани лица
Индикатор 10 брой срещи за анализ на нормативната уредба за социални услуги за хора с интелектуални увреждания
Индикатор 11 брой анкетни карти за проучване на социалната услуга СУПЦ
Индикатор 12 обучение на анкетьори
Индикатор 13 проучване на услугата СУПЦ
Индикатор 14 учебно посещение в Холандия
Индикатор 15 разработен иновативен модел за социално включване
Индикатор 16 брой млади хора с интелектуални увреждания - участници в трудови занятия по проекта
Индикатор 17 организирана среда за трудови занимания
Индикатор 18 Консултиран екип на СУПЦ "Св. Княз Борис Първи"
Индикатор 19 брой срещи за изготвяне и съгласуване на стратегия за прилагане на иновативния модел
Индикатор 20 брой представители на СУПЦ, информирани за модела
Индикатор 21 брой представители на общинска администрация
Индикатор 22 споразумение за учтивост
Индикатор 23 сформиран екип за управление 0091
Индикатор 24 добре планирани дейности
Индикатор 25 добре планирани мониторирани дейности
Индикатор 26 популяризран проект и иновативен модел
Индикатор 27 популяризиран проект и схема за финансиране
Индикатор 28 популяризиран проект, дейности и потребности на целевата група
Индикатор 29 популяризиран модел за социално включване
Индикатор 30 анализ на действащата нормативна уредба
Индикатор 31 разработен и приложен инструментариум за проучване на СУПЦ
Индикатор 32 подготвен за проучването екип
Индикатор 33 проучено мнение за качеството на СУПЦ сред потребители, персонал и други заинтересовани страни
Индикатор 34 популяризиран ЕС опит и ноухау за социални услуги за млади хора с интелектуални увреждания
Индикатор 35 изготвен и широко консултиран иновативен модел
Индикатор 36 апробиран модел за социално включване
Индикатор 37 разширен капацитет за повишаване на ефективността на услугата СУПЦ
Индикатор 38 консултирана и популяризирана стратегия
Индикатор 39 повишен капацитет за предоставяне на социални услуги
Индикатор 40 повишен капацитет за управление на социални услуги на млади хора с интелектуални увреждания
Индикатор 41 договорени дейности след края на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз