Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/009-02
Наименование: Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 18.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение директно способства за постигането на целта на Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, тъй като с него се цели да се осигури запазването и възстановяването на един от най-значимите столични и национални паметници на културата, чрез успешното му адаптиране за нуждите на музей на София с активно присъствие на минерална вода, без да се наруши образът и въздействието на сградата.
Дейности: дейност 1 Мобилизация, формиране на ЗУП
дейност 2 Подготовка на документации за възлагане на ОП
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Осъществяване на строителен надзор
дейност 5 Осъществяване на авторски контрол
дейност 6 Изработване на маркетингова стратегия
дейност 7 Одит на проекта
дейност 8 Изпълнение на мерки за информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 619 035 BGN
Общ бюджет: 5 753 298 BGN
БФП: 4 325 542 BGN
Общо изплатени средства: 4 325 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 325 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 784 516 BGN
2014 1 490 688 BGN
2015 1 050 338 BGN
4 325 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 676 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 516 839 BGN
2014 1 267 085 BGN
2015 892 787 BGN
3 676 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 648 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 267 677 BGN
2014 223 603 BGN
2015 157 551 BGN
648 831 BGN
Финансиране от бенефициента 1 504 676 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз