Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201593301 ТехноЛогика ЕAД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. „Изток”, бл. 4, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 18.05.2013 21,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа BG161PO003-2.1.06-0265-C0001
Повишаване конкурентноспособността на Аксиор ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO 27001 BG161PO003-2.1.08-0272-C0001
„Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0433-C0001
Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 BG161PO001-5.3.01-0055-C0001
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.07-0002-C0001
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
„Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI” BG051PO001-6.2.16-0001-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „Албена“ АД чрез внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси BG161PO003-2.1.12-0721-C0001
Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР BG161PO001-5.3.01-0069-C0001
Изграждане на интегрирана система за управление в СА „Д. А. Ценов” – Свищов BG051PO001-3.1.08-0015-C0001
Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” BG051PO002-2.2.09-0032-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения BG051PO002-2.2.09-0009-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни. BG051PO002-2.2.09-0085-C0001
Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП BG051PO002-2.2.09-0012-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП BG051PO002-2.2.09-0018-C0001
Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и ИТ- архитектурата на НАП BG051PO002-2.2.09-0015-C0001
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0069-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
„Внедряване в производството на иновативен заряд за очистване на повърхностите на технологични агрегати и устройство за приложението му” BG161PO003-1.1.07-0594-C0001
Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0013-C0001
"Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” " BG051PO002-3.2.04-0004-C0001
Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска BG051PO002-2.2.17-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз