Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
Номер на проект: K10-31-1/07.09.2010
Наименование: Развитие на административното обслужване по електронен път
Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.04.2010
Начална дата: 07.09.2010
Дата на приключване: 07.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на административното обслужване по електронен път
Дейности: Дейност 3 - Реализиране на приоритетни административни услуги.
Дейност 9 - Одит на проекта
Дейност 1 - Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП
Дейност 7 - Съпътстващи обучения за администрациите
Дейност 6 - Дейности за информация и публичност.
Дейност 2 - Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път
Дейност 4 - Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации.
Управление
Дейност 5 - Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата за електронното правителство във връзка с АО
Дейност 8 - Закупуване на хардуер и софтуер в рамките на 10 % от допустимите разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 429 864 BGN
Общ бюджет: 17 986 071 BGN
БФП: 17 986 071 BGN
Общо изплатени средства: 14 736 983 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 986 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 100 000 BGN
2011 0 BGN
2012 5 149 652 BGN
2013 9 492 022 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 691 BGN
14 736 983 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 288 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 85 000 BGN
2011 0 BGN
2012 4 377 204 BGN
2013 8 068 219 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 987 BGN
12 526 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 697 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 000 BGN
2011 0 BGN
2012 772 448 BGN
2013 1 423 803 BGN
2014 0 BGN
2015 - 704 BGN
2 210 547 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: брой анализи
Индикатор 2 Дейност 1: брой доклади;
Индикатор 3 Дейност 1:брой дефинирани и вписани услуги на първични администратори на данни
Индикатор 4 Дейност 2: Брой определени услуги;
Индикатор 5 Дейност 2: Брой проведени кръгли маси
Индикатор 6 Дейност 2: Брой доклади за избрани пилотни администрации;
Индикатор 7 Дейност 3: Брой внедрени електронни административни услуги.
Индикатор 8 Дейност 4: Брой реализирани електронни административни услуги по модела;
Индикатор 9 Дейност 4: Брой изградени архитектури на референтен модел на централни и общински администрация.
Индикатор 10 Дейност 4: Брой приети и приложени референтни модели;
Индикатор 11 Дейност 4: Брой разработени и внедрени системи за управление на промяната;
Индикатор 12 Дейност 5: Брой внедрени вътрешни портали;
Индикатор 13 Дейност 5: Брой разработени и одобрени инструкции;
Индикатор 14 Дейност 5: Брой разработени помощни инструменти;
Индикатор 15 Дейност 6: Брой изработена стратегия за кампанията;
Индикатор 16 Дейност 6: Брой организирани интервюта
Индикатор 17 Дейност 6: Брой организирани публикации и излъчвания в електронните медии;
Индикатор 18 Дейност 6: Брой организирани конференции с участието на медиите;
Индикатор 19 Дейност 6: Брой изработени аудио и брой видео клип;
Индикатор 20 Дейност 6: Брой изработени плаката
Индикатор 21 Дейност 6: Брой изработени брошури
Индикатор 22 Дейност 6: Брой изработени CD и USB.
Индикатор 23 Дейност 7: Брой обучени експерти от администрациите.
Индикатор 24 Дейност 7: Брой разработени софтуерени модули за дистанционно обучение.
Индикатор 25 Дейност 7: Брой изработени учебни материали и помагала.
Индикатор 26 Дейност 7: Удолетвореност на обучените експерти от проведените обучения;
Индикатор 27 Дейност 8: Брой закупени сървъра
Индикатор 28 Дейност 8: Брой закупени компютъра
Индикатор 29 Дейност 8: Брой закупени рутера
Индикатор 30 Дейност 8: Брой закупени UPS, архивиращи устройства, лицензи за сървъри;
Индикатор 31 Дейност 8: Брой закупени лицензи за PC
Индикатор 32 Дейност 8: Брой закупени антивирусни софтуера
Индикатор 33 Дейност 8: Брой закупени електронни подписа
Индикатор 34 Дейност 8: Брой закупени лицензи за бази данни
Индикатор 35 Дейност 9: Брой изготвени одитни доклади.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз