Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831641528 Медицинска техника инженеринг ООД,
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, Жк. Младост 1, ул. "Димитър Моллов" 28Б,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен BG161PO001-1.1.01-0219-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0018-C0001
Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт BG161PO003-2.1.11-0055-C0001
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък BG161PO001-1.1.12-0016-C0001
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков BG161PO001-1.1.12-0017-C0001
"Внедряване в производството на дерматологично средство за локална терапия и профилактика на акне" BG161PO003-1.1.04-0039-C0001
"Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патобиология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота" BG051PO001-3.3.06-0006-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „Комак Медикал” ЕООД чрез внедряване на висoкотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория. BG161PO003-2.1.13-0150-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0291-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали" BG051PO001-2.3.03-0203-C0001
"Безопасна и здравословна работна среда в "УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0723-C0001
"Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука" BG161PO003-1.2.04-0024-C0001
"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването" BG161PO003-1.2.04-0032-C0001
"Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури" BG161PO003-1.2.04-0027-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина"" BG161PO003-1.2.04-0048-C0001
Средногорие лабораторис BG161PO003-2.4.02-0142-C0001
"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори" BG161PO003-1.2.04-0012-C0001
Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“ BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Медицински център-Доверие СБТ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0304-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз