Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0006-C0001
Номер на проект: Д01-96/19.03.2012
Наименование: "Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патобиология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота"
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да стимулира развитието и научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали, да повиши качеството на научно изследователската им продукция, да ги мотивира и да създаде конкурентоспособни кадри в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота
Дейности: Подготовка на дейност 1* Създаване на организация за реализиране на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 1* Създаване на организация за реализиране на дейностите по проекта
Подготовка на дейност 2* Провеждане на съвременен лекционен курс за обучение и повишаване на квалификацията на докторанти, млади учени, специализанти и постдокторанти в областта на биоорганичната химия, молекулярната патология и полимерните биоматериали
Изпълнение на дейност 2* Провеждане на съвременен лекционен курс за обучение и повишаване на квалификацията на докторанти, млади учени, специализанти и постдокторанти в областта на биоорганичната химия, молекулярната патология и полимерните биоматериали
Подготовка на дейност 3* Практическо обучение чрез реализиране на взаимен обмен на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Изпълнение на дейност 3* Практическо обучение чрез реализиране на взаимен обмен на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на конкурентноспособни научни изследвания в областите биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали
Изпълнение на дейност 5 Реализиране на академична мобилност на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени чрез участие в научни форуми
Изпълнение на дейност 6 Стимулиране на докторантите от целевата група
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 873 BGN
Общ бюджет: 162 832 BGN
БФП: 162 832 BGN
Общо изплатени средства: 162 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 774 BGN
2013 107 509 BGN
2014 16 549 BGN
2015 0 BGN
162 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 958 BGN
2013 91 383 BGN
2014 14 067 BGN
2015 0 BGN
138 407 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 816 BGN
2013 16 126 BGN
2014 2 482 BGN
2015 0 BGN
24 425 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз