Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0291-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-14003
Наименование: "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд"
Бенефициент: „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар чрез усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове.
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Описание на дейността: Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти, работещ по утвърдените от ръководството на онкологичния център методология и критерии за всяка длъжност. През първия месец след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Управителят на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД ще подпише трудови договори с избраните специалисти и заедно с Ръководителя на проекта ще детайлизират ежедневните им задължения по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Непосредствено преди стартирането на проектните дейности екипът за организация и управление на проекта ще проведе встъпителна среща за стартиране на проекта Предмет на встъпителната среща е запознаване с приложимите процедури за изпълнение на проекта, разпределение във времето на конкретните задачи между членовете на екипа, обсъждане и приемане на длъжностните характеристики за всеки член на екипа и детайлни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг и за оценка на напредъка и качественото изпълнение на заложените дейности по проекта, както и план за управление на риска. Ръководството на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД ще осигури техническото обезпечаване на работата на екипа за организация и управление на проекта. Цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работните срещи на екипа, срещи с външни изпълнители и заинтересовани страни и за съхранение на проектната документация, както и достъп до релевантна проектна информация и документи: доклади, решения, скици и др. ще се осъществява в работните помещения на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД. По тази причина в бюджета на проекта не са предвидени разходи за наем на помещение. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности. За целта постоянно ще се провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган междинни и финален финансови отчети. Междинен финансов отчет ще се представя при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „Безопасен труд. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изготвен финален финансов отчет. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Финалният финансов отчет ще бъде представен на съответния представител на Договарящия орган не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Обосновка на дейността: Описаните организационни и свързани с управлението и администрирането дейности са от изключително важно значение за успешната реализация на проекта и постигането на заложените цели. Подробният план за изпълнение, адекватното разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа, както и въведените процедури за управление и мониторинг са основна предпоставка за качественото изпълнение на основните дейности и постигане на очакваните резултати. В случай че „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД не предвиди и изпълни дейността по организация и управление на проекта, ще възникнат сериозни затруднения при осъществяване на координацията между отделните изпълнители, контрола за спазване на плана за изпълнение на проекта, постигането на прозрачност при избора на изпълнители, ефективното управление на безвъзмездно предоставената финансова помощ и други негативни резултати в хода на реализирането на проектните дейности.
Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" Описание на дейността: Процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането му и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Дейността „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" ще бъде изпълнена със собствени сили на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, при което екипът за организация и управление на проекта ще има задача да осигури подготовката и провеждането на процедурите законосъобразно и в предвидените срокове. Ще се разработят тръжни документации, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се проведат процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС № 55/12.03.2007 г. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализирането на отделните дейности, включени в проекта. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема, за да бъдат допустими разходите в случай на възлагане на отделни дейности на външен изпълнител, изборът на изпълнител следва да е извършен при спазване на изискванията на действащото национално законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му или Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на Министерския съвет.
Дейност 3: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД" Описание на дейността: В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Наред с това ще бъде направен анализ на разработените и внедрени оценки на риска в лечебното заведение, ще бъде обосновано и описано как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в онкологичния център, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата дейност на служителите в центъра. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД е задължителна дейност и трябва да е включена във всяко проектно предложение.
Дейност 4:Изграждане на вентилационна система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд. Описание на дейността: За да се обезопасят съществуващи обекти с цел съхраняване на здравето на работещия в тях персонал, с проектното предложение се предвижда в операционните зали на онкологичния център да бъде изградена съвременна вентилационна система. По този начин параметрите на микроклимата във вентилираните операционни помещения ще бъдат прецизно контролирани с оглед постигането на максимален комфорт, хигиена и оптимален енергиен разход. Минималните технически и функционални характеристики на вентилационната система са описани в Приложение Б4 – „Технически спецификации“ към Формуляра за кандидатстване. Ефектът от това ще се изрази в значителното подобряване на условията на труд и обезопасяване на съществуващите лечебни процеси. Обосновка на дейността: Съществуващата в момента вентилационна система е остаряла и нейната постоянна експлоатация често води до нежелани явления и резултати - невъзможност за поддържане на температурните параметри в помещенията поради неправилно оразмеряване на захранването с топлоносител и студоносител. Енергийният разход за подготовка на пресния въздух е изключително голям и се налага много честа смяна на филтрите. Поради описаните недостатъци е наложително да бъде извършена подмяна на съществуващата система с нова, като по този начин ще се гарантира постигането на здравословна работна среда и на съответните медицински стандарти.
Дейност 5: „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД" Описание на дейността: Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители ще бъдат закупени предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предлаганите за закупуване предпазни средства и специално работно облекло за персонала ще бъдат с по-висок клас на защита. Предвидените за целта лични предпазни средства и специално работно облекло са подробно описани в Приложение А3.1 на Бюджета на проекта. Обосновка на дейността: Необходимостта от подмяна и закупуване на нови и по-модерни предпазни средства и специално облекло за нуждите на заетите лица в онкологичния център е продиктувана от изискванията на законодателството персоналът, работещ в среда на опасни и вредни агенти за здравето, да ползва определени лични предпазни средства и специално облекло, подробно изброено в списъка към формуляра за кандидатстване. Потребностите на персонала от съвременни предпазни средства са изложена в т 4.4. „Описание на целевата група“ на формуляра за кандидатстване. Следва да се има предвид, че част от наличното в момента работно облекло не е подходящо и не е съобразено с индивидуалните особености на персонала на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД и неговата подмяна е наложителна.
Дейност 6: „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД" Описание на дейността: В хода на изпълнението на тази дейност ще бъде изготвен одит на състоянието на действащата система на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, ще се разработи документация и ще се проведе цикъл от обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, които са задължителен елемент от нейното внедряване. Обосновка на дейността: Ръководството на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД осъзнава своята отговорност пред персонала и пациентите на центъра за изпълнение на ангажиментите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. Чрез въвеждането на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще се постигне по-нататъшно усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки. Ръководството ще има възможност да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на пациентите на лечебното заведение. В крайна сметка, чрез въвеждането на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, ще се постигнат изискванията на българското и европейско законодателство в тази област.
Дейност 7: „Сертифициране на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд” Описание на дейността: Процесът на сертифициране на въведената OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще се извърши от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Това лице ще бъде различно от консултантската фирма, която е разработила и внедрила OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията. Процесът на сертифициране ще се извърши от одиторски екип на акредитираното лице по сертификация, който ще провери и оцени дали въведената в „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съответства на изискванията на стандарта. След положителен доклад от одита, органът за сертификация ще вземе решение по сертификацията и ще издаде сертификат. Сертификатът е доказателство, че онкологичният център е въвел и има реално работеща OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. След изпълнението на проекта ръководството на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД предвижда въведената и сертифицирана с настоящия проект OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд да бъде поддържана съобразно утвърдените при нейното внедряване изисквания. За целта ще бъдат обучени съответните специалисти, отговарящи за изпълнението на отделните дейности. Обучението ще бъде по време на изпълнението на проекта. Обосновка на дейността: През последните десетилетия задълженията и отговорностите на работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд непрекъснато се увеличават. Законодателството в Европейския съюз е изключително стриктно, а работата в силно конкурентна среда не допуска възможност работодателите и институциите да пренебрегват грижата за опазването на здравето и безопасността на работещите. Все по-често клиентите и партньорите изискват от компаниите, с които работят, доказателство за създадените условия на труд. За да отговори на тези изисквания, ръководството на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД изпитва необходимост от внедряването и сертифицирането на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 8: „Застраховане на изградената вентилационна система" Описание на дейността: След приключване на дейността по изграждане на вентилационната система ще бъде избрана застрахователна компания, с която „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД ще сключи договор за застраховане на системата. Със средства от бюджета на проекта ще бъде покрита сумата за застраховката само до края за изпълнение на проектните дейности. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай че единичната стойност на оборудването и дълготрайните активи, закупени или придобити по проекта, надхвърля 5 хил. лева без ДДС, това оборудване следва да бъде застраховано.
Дейност 9: „Осигуряване на информация и публичност" Описание на дейността: След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции за местните медии. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на дванадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. На тази пресконференция ще бъде обявен стартът на действието на въведения и сертифициран OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и на изградената вентилационна система, необходима за обезопасяване на съществуващите лечебни процеси и за подобряване условията на труд в онкологичния център. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени и на колектива на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. Наред с това, в местно радио ще бъдат излъчени 2 радиопредавания с продължителност от по 10-15 минути, в които ще се представят основните дейности, заложени в проекта, хода на неговото изпълнение, както и основните резултати при завършването на проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 1 000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД за целия период на изпълнение на проекта. За закупената с настоящия проект вентилационна система се предвижда да бъдат изготвени и поставени стикери, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на описаните мерки по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Обосновка на дейността: В съответствие с изискванията на Регламент № 1828/2006 (чл. 2 – 10 и Приложение 1) „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД в качеството си на бенефициент е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете и следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира настоящия проект.
Дейност 10: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта" Описание на дейността: За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, ще бъде извършен независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде проведен от дипломиран експерт-счетоводител или фирма за одит. Обосновка на дейността: Извършването на независим одит на проекта е задължително изискване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Освен това, изразяването на независимо одиторско мнение по отношение на финалния финансов отчет на проекта ще удостовери целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост, акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им с релевантни разходооправдателни документи. Независимият одиторски доклад е своеобразна оценка за качественото и финансово отговорно управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 242 BGN
Общ бюджет: 78 784 BGN
БФП: 78 784 BGN
Общо изплатени средства: 62 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 648 BGN
2013 40 755 BGN
2014 - 11 587 BGN
2015 0 BGN
62 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 601 BGN
2013 34 642 BGN
2014 - 9 849 BGN
2015 0 BGN
53 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 047 BGN
2013 6 113 BGN
2014 - 1 738 BGN
2015 0 BGN
9 423 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз