Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0150-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства на „Комак Медикал” ЕООД чрез внедряване на висoкотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория.
Бенефициент: ''КОМАК МЕДИКАЛ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на „Комак Медикал” ЕООД чрез внедряване на висoкотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Доставка и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория.
Изпълнение на Дейност 1: Доставка и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Визуализация и разпространение на информация за проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Извършване на одит по проекта и отчитане на резултатите по напредъка на проекта
Дейност 4 - консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 135 950 BGN
Общ бюджет: 1 823 489 BGN
БФП: 1 094 093 BGN
Общо изплатени средства: 1 094 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 094 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 094 093 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 094 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 929 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 929 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
929 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 164 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 114 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 114 BGN
Финансиране от бенефициента 757 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти .
Индикатор 8 Внедрено високотехнологични апарати за боаналитична и клинична лаборатория
Индикатор 9 Обучени служители за работа с апаратурата, обект на инвестиция по проекта.
Индикатор 10 Реализиран и одитиран инвестиционен проект
Индикатор 11 Изпълнени мерки за популяризиране приноса на ЕФРР за повишаване конкурентоспособността на Комак Медикал на външния и вътрешен пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз