Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/003-01
Наименование: Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е в пълно съответствие с целите на Oперация 3.2: „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, както и целите на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ: Разработване и популяризиране на регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на основата на интегриран подход за устойчиво развитие на туризма на регионално ниво Конкретни цели на настоящето проектно предложение:  Популяризиране на природното, културно и историческо наследство на туристическия регион, включващ общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня, имащи значителен туристически потенциал;  Намаляване на териториалната концентрация на туризма, съсредоточена в община Варна, чрез включване на общините партньори в общ туристически продукт и икономическа диверсикация на туристическия регион;  Намаляване на сезонността на туристическите посещения, насърчавайки предлагането на туристически услуги извън активния туристичес
Дейности: дейност 6 Демонстрационни пътувания 6.1 Организиране на експедиентски пътувания за дистрибутори, журналисти и др. по разработените маршрути6.2 Организиране на работни срещи с ТА и ТО
дейност 4 Рекламни дейности: 4.1 Изготвяне на маркетингов план за позициониране на регионалния туристически продукт 4.2 Подготовка и изработване на необходимите рекламни и комуникационни материали 4.3 Присъствие в избрани медийни канали
дейност 5 Участия в туристически борси, изложения и панаири в страната и емитивните пазари от ЕС
дейност 8 (5,6,8,9,11,12,15,16,22 и 23 м.) Обществено осведомяване
дейност 3 Туристически пакети 3.1. Разработване на маршрути за посещение на обектите от интегрирания регионален туристически продукт 3.2. Разработване на промоционални материали за туристическите пакети
дейност 2 Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 1 Управление на проекта
дейност 7 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 456 642 BGN
Общ бюджет: 188 794 BGN
БФП: 163 046 BGN
Общо изплатени средства: 164 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 373 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 147 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 302 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 302 BGN
Финансиране от бенефициента 29 965 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири
Индикатор 10 индикатор:Нетни годишни приходи от вътрешен/международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз