Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127578232 Консулт 64 ООД,
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, бул. "Цар Симеон Велики" 67, вх.1, ет.6, ап.15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Интегрирано въздействие върху образователната инфраструктура на община Суворово” ЛОТ1: Възстановяване на детски творчески комплекс – УПИ – I, кв. 55 по плана на гр. Суворово; ЛОТ2: Ремонтно възстановителни работи в ОУ „Хр. Ботев” – с. Чернево" BG161PO001-4.1.01-0015-C0001
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица BG161PO001-4.1.01-0024-C0001
Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие BG161PO001-1.4.02-0029-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав BG161PO001-4.1.03-0066-C0001
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44 BG161PO001-4.1.04-0044-C0001
Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав BG161PO001-4.1.04-0037-C0001
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово BG161PO001-4.1.04-0008-C0001
"Изграждане на съоръжения срещу наводнения на река Крива река в границите на град Плиска, Община Каспичан" BG161PO001-1.4.06-0041-C0001
"Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел" BG161PO005-1.0.06-0004-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово BG161PO001-4.1.03-0033-C0001
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав" BG161PO005-1.0.06-0014-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“ BG161PO001-1.1.11-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз