Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0066-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/011-01
Наименование: Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на достъпността, ефективността и качеството на образованието.
Дейности: дейност 1 (Предварителни дейности)
дейност 2 (Създаване на екип за организация, управление и изпълнение на проектните дейности)
дейност 3 (Действия по публичност -информиране на общественост та)
дейност 4 (Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и сключване на договори с изпълнители)
дейност 5 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряващи мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на СОУ "Черноризец Храбър" гр.Велики Преслав)
дейност 6 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряващи мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на Детски ясли гр.Велики Преслав)
дейност 7 (Авторски и строителен надзор)
дейност 8 (Въвеждане в експлоатация на сградите, обект на интервенция по проекта)
дейност 9 (Изготвяне на 5-годишни планове за действие за осигуряване поддръжката на СОУ „Черноризец Храбър" и Детски ясли в град Велики Преслав)
дейност 10 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 875 745 BGN
Общ бюджет: 721 366 BGN
БФП: 715 019 BGN
Общо изплатени средства: 596 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 715 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 260 534 BGN
2012 336 950 BGN
2013 - 510 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 607 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 260 534 BGN
2012 336 950 BGN
2013 - 510 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 6 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 !!$$&& Подобрена образователна инфраструктура - кв.м РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз