Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/020-02
Наименование: Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения и ерозия за населението в Община Смядово и опазване на човешкия живот и здраве, посредством изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за устойчиво местно развитие.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: ”„Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете-І етап от км. 3+923 до км.4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038,35 до км. 4+170,44”)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация.)
дейност 8 (дейността се извършва 14,15,16,21 и 22 м.) (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 902 372 BGN
Общ бюджет: 859 141 BGN
БФП: 859 141 BGN
Общо изплатени средства: 816 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 859 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 300 039 BGN
2013 516 145 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
816 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 730 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 268 456 BGN
2013 461 814 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
730 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 583 BGN
2013 54 331 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 914 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 !?Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 +!Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз