Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/004-01
Наименование: „Интегрирано въздействие върху образователната инфраструктура на община Суворово” ЛОТ1: Възстановяване на детски творчески комплекс – УПИ – I, кв. 55 по плана на гр. Суворово; ЛОТ2: Ремонтно възстановителни работи в ОУ „Хр. Ботев” – с. Чернево"
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване инфраструктурата на образователни институции в община Суворово и създаване условия за пълноправна интеграция на уязвими и малцинствени групи.
Дейности: Оперативен и финансов мениджмънт
Подготовка на тръжна документация
Изпълнение на договор за независим строителен надзор
Изпълнение на договор за авторски надзор
Изпълнение на договор за строителство
Визуализация
Независим одит, одит за енергопотребление, консултантски услуги м. 1,2,3,4,5,12
Визуализация
Вътрешен мониторинг на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 742 928 BGN
Общ бюджет: 670 546 BGN
БФП: 670 546 BGN
Общо изплатени средства: 673 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 670 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 148 586 BGN
2009 374 574 BGN
2010 215 704 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 65 527 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
673 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 569 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 126 298 BGN
2009 318 388 BGN
2010 183 348 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 55 698 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
572 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 288 BGN
2009 56 186 BGN
2010 32 356 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 829 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 001 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 .Подобрена образователна инфраструктура..
Индикатор 5 .Създаване на нови работни места-временни
Индикатор 6 .Създаване на нови работни места-постоянни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз