Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/025-01
Наименование: Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важна и полезна дребномащабна инвестиция във връзка с ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за населението в гр. Суворово чрез прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения, допринасящи за устойчиво местното развитие и повишаване качеството и средата на живот.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 Оперативен и финансов мениджмънт и вътрешен мониторинг на проекта.
Изпълнение на Дейност 2. Консултантски услуги
Изпълнение на дейност 3 Извършване на строително – монтажни работи на обект „Корекция на р. Девненска в участъка „Хамам дере” в регулацията на гр. Суворово.
Изпълнение на дейност 4 Авторски надзор
Изпълнение на дейност 5 Независим строителен надзор
Изпълнение на дейност 6 Разпространение на информация и публичност
Изпълнение на дейност 7 Независим одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 049 698 BGN
Общ бюджет: 1 009 138 BGN
БФП: 1 009 138 BGN
Общо изплатени средства: 878 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 009 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 368 511 BGN
2013 510 025 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
878 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 857 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 329 720 BGN
2013 456 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 791 BGN
2013 53 687 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 477 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз