Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125021804 ЕТ Вегони – Георги Христов
Седалище Област: Търговище Oбщина: Попово 7800 Попово Попово, ж.к. Русаля, бл. 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово BG161PO001-2.1.02-0001-C0001
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001
Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване BG161PO001-1.4.02-0017-C0001
„Първи стъпки” BG051PO001-5.2.07-0153-C0001
„Социална закрила, чрез социални услуги в община Попово” BG051PO001-5.2.07-0113-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ "В.Левски", гр. Опака - гимназиален и прогимназиален и главни ОУ "В.Левски", с. Крепча BG161PO001-4.1.03-0013-C0001
Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново BG161PO001-4.1.03-0028-C0001
"Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град Попово" BG161PO005-1.0.07-0006-C0001
Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567 BG161PO001-1.4.06-0036-C0001
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване от семеен тип в община Попово BG051PO001-5.2.13-0009-C0001
„ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца” BG051PO001-5.2.12-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз