Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване от семеен тип в община Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 29.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Обща цел : Гарантиране правото на живот в общността на пълнолетни лица с умствена изостаналост и осигуряване достъп на лицата до рехабилитация, консултация и пълноценно включване в живота на общността. Специфична цели: 1. Разкриване на нова социална услуга в община Попово- Център за настаняване от семеен тип за 12 лица с умствена изостаналост. 2. Осигуряване на социална защита, персонална грижа, реална интеграция, рехабилитация, консултация и пълноценно включване в живота на общността на лицата с умствена изостаналост настанени в ЦНСТ. 3. Разширяване на възможностите за намиране на работа и териториалния обхват на социалните услуги предлагани в община Попово чрез разкриване на нови работни места в община Попово и надграждащи обучения за повишаване на професионалните умения и мотивацията на лицата, назначени в новосъздадения център.
Дейности: Дейност 2. Информиране и публичност на проекта Дейността се състои от: 1. Организиране на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта – минимум по 30 участника- медии, представители на местна и държавна власт, социални институции; 2. Дизайн и отпечатване на 200 броя листовки с информация за проекта, целите му, основните дейности, организацията бенефициент и оперативната програма източник на финансовата помощ; 3. Три публикации в пресата; 4. Излъчване на видеорепортаж в местната кабелна телевизия за оповестяване на резултатите от проекта; 5. Изработване и поставяне на информационна табела пред сградата на Центъра; 6. Изработване и поставяне на рекламен банер в залата за пресконференция; 7. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово. Изпълнението на дейността е съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006
Дейност 4. Подбор, наемане и обучение на персонала в „Център за настаняване от семеен тип” 1. Подборът на персонала ще се осъществи от сформирана комисия, със заповед на Кмета на Общината, в която ще бъде включен и външен експерт-психолог, който ще определи водещите качества, които трябва да притежава всеки кандидат, съобразно спецификата на дейността. В бюджетът на проекта са предвидени разходи за 20 души, кандидати за работните места (хипотетично) по 3 ч. на кандидат, които включват интервю, психологически тест, както анализ на теста и интервюто. Преди сключването на договора лицата ще посетят същата или подобна социална услуга за да придобият представа за атмосферата и динамиката на работата, която ще извършват. В периода между месец 8-ми и 9-ти месец ще се организира супервизия на целия персонал работещ в услугата с цел координиране на съвместните действия, взаимна подкрепа между членовете на персонала и работа в екип. Супервизията ще бъде извършена от външна фирма изпълнител и ще бъде на следните теми: 1) Социална работа и работа в екип (продължителност 2 дни) – основните въпроси които ще се засегнат са претоварване с роли, постигане на ясно разграничаване между личността, ролята и функциите на специалиста и избягване на професионално „прегряване“, разрешаване и предотвратяване на конфликти между специалисти с подпомагащи функции и такива с управляващи, основни методи на социалната работа, за да бъде тя ефективна.; 2) Алтернативни форми за работа с хора с увреждания(продължителност 3 дни), която включва индивидуален подход към ПСУ, настанени в ЦНСТ, методи за разрешаване на конфликти между ПСУ, съобразно специфичните особености на увреждането, запълване на свободното време на потребителите, чрез задоволяване на техните интереси и др. Персоналът ще отговаря на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, както по численост (11 щатни бройки), така и по отношение на задължителните и препоръчителни длъжности. Екипът в ЦНСТ ще бъде мултидисциплинарен, като почасово се използват и специалисти от ЗЖ и ДВУИ. Идеята е потребителите на социални услуги, настанени в ЦНСТ да получават различен вид подкрепа, според своите индивидуални особености и потребности, както и по-добра организация на работа, която да доведе до по-високо качество на услугата. С потребителите ще работят 16 бр. персонал, разпределен в 11 щатни бройки, както следва: Санитари (5бр.), Мед. Сестри (2бр.), Социален работник (1бр.), Трудов терапевт (1бр.), Ерготерапевт (0.5бр.), Социален асистент (0.25бр.), Гл. счетоводител (0.25бр.), Отчетник – счетоводство (0.25бр.), Личен състав (0.25 бр.), Шофьор (0.25 бр.), Директор (0.25 бр.). 2. В последствие ще бъдат осигурени и въвеждащи обучения на членовете на екипа в зависимост от същността на негова задължения. За всички членове на персонала ще бъде изработена и план програма за вътрешни обучения, по специфични за ЦНСТ-то проблеми. На новонаетият персонал ще бъде проведено 35 часово въвеждащо обучение от външна фирма изпълнител. Външният изпълнител трябва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури специалистите, обучители, техника, оборудване, материали и всички разходи, свързани с успешното провеждане на всяко обучение.
Дейност 1. “Организация и управление на проекта” - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта , координатор, счетоводител и външен експерт-тръжни процедури. - Провеждане на ежемесечни срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; Времеви графици на задачите; Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи. - В зависимост от датата на подписване на договора и проведените процедури на Общината до момента е възможно да се проведат процедури за избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт и доставка на оборудване. Разработване на необходимата документация за предоставянето на социалните услуги, според изискванията на приложимото законодателство и съответните методики
Дейност 3. Ремонт и закупуване на обзавеждане и оборудване за целите на проекта. Център за настаняване от семеен тип ще бъде разположен в центъра на населеното място, отстояващо на 4 км. от общинския град Попово с редовни транспортни и ЖП връзки. Ще разполага с етаж от сграда, със съответните помещения, отговарящи на извършените в ЦНСТ дейности съобразно изискванията на Наредба №6 за изграждане на достъпна среда и ще осигурява свободен достъп и възможност за предвижване на хората до всички елементи на вътрешната и външна среда. За изпълнението на дейността се предвижда „Центъра за настаняване от семеен тип“ да се помещава в част от помещенията на трети етаж от сградата, находяща се на ул. „Христо Христов” №3, с. Медовина. Третият етаж от тяло 2 на сградата към настоящия момент включва шест спални помещения. Предвиждат се ремонтни дейности на целият трети етаж на тяло 2- ремонт на четирите спални и преустройство на останалите две помещения като трапезария и всекидневна. В стаята за персонала се предвижда да се доставят столове и бюра. Оборудването и обзавеждането ще бъде съобразено с основните дейности, които ще се осъществяват в ЦНСТ и е описано в Приложение Б-4 .
Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с УИ Капацитет: ЦНСТ ще обслужва 12 бр. лица с различна степен на умствена изостаналост на възраст над 18 години. Същите ще бъдат обгрижвани от 16 бр. персонал, разпределен в 11 щатни бройки. На лицата в ЦНСТ ще бъде предоставена разнообразна, питателна и здравословна храна с избор на меню, както и с възможност да участват в изготвянето на менюто. Ще бъдат осигурени 12 часови медицински услуги, личен лекар и стоматолог, ежегодни прегледи от психиатър и други специалисти при нужда. Персоналът ще бъде обучен да оказва долекарска помощ. Потребителите на социални услуги ще получават съдействие за балнеолечение, отдих и спорт. В ЦНСТ ще се работи за изграждане и развитие на вече изградени умения за приготвяне на храна, пране, гладене, боравене с ел. уреди, начин на обличане, поддръжка на лична хигиена и хигиена на обитаването пространство, боравене с пари, общуване, държание на обществени места, избягване на конфликти и много други дейности. Посещението на „ЦСРИ“ – Попово също ще допринесе за разширяване на кръгозора на потребителите на услугата. При свободното си време потребителите на социални услуги /ПСУ/ ще имат възможност да се включват в най-разнообразни дейности, организирани на територията на ЦНСТ и извън нея, според своите желания и интереси. Ще бъдат организирани спортни занимания във фитнес зала, спортни полудни на открито, отбелязване на различни празници и културни събития, игри на открито в двора на социалната услуга, тихи игри, битов труд (плетене, шиене), организиране на екскурзии, пикници, почивки. Достъп до кабелна телевизия, интернет и преса. Социалният работник ще насърчава и подпомага връзките и взаимоотношенията на лицата с техните близки и роднини.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ Вегони – Георги Христов
"Елтех" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 531 BGN
Общ бюджет: 140 646 BGN
БФП: 140 646 BGN
Общо изплатени средства: 131 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 506 BGN
2014 80 501 BGN
2015 21 648 BGN
131 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 080 BGN
2014 68 426 BGN
2015 18 401 BGN
111 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 426 BGN
2014 12 075 BGN
2015 3 247 BGN
19 748 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз