Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0113-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социална закрила, чрез социални услуги в община Попово”
Бенефициент: Сдружение "Алтернатива Попово - 21 век"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: • Подбор на потребителите на социалните услуги и извършване на индивидуална оценка. • Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. • Въвеждащо обучение за социалните асистенти и домашни помощници. • Предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник. • Поддържащо обучение и супервизия.
Дейности: Информиране и публичност на проекта Дейността се състои от: - провеждане на 2 бр. пресконференции за стартиране на проекта и заключителна с минимум 20 участници – медии, представители на местна и държавна власт, НПО, социални институции; - излъчване на 6 радио съобщения в местния радио възел; - публикуване на 6 съобщения в местния вестник; - публикуване на 500 броя листовка за популяризиране на проекта; - дизайн и печатане на 200 броя брошура на тема: „Социален асистент”; - дизайн и печатане на 200 броя брошура на тема: „Домашен помощник”.
Подбор на потребителите на социалните услуги и извършване на индивидуална оценка. Подборът на потребителите на социални услуги ще се извърши на база на оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката включва преглед и характеристика на общото физическо и психологическо състояние на потенциалния потребител, способността му да се справя с ежедневните дейности и домашни задачи, битовите условия на живот, социални контакти, изискванията за медикаментозно лечение и диети и безопасност и рискове. На база анализ и оценка на индивидуалните потребности от услуги и оценка на риска се изготвят индивидуални планове за предоставяне на услугите “Домашен помощник” и ‘Социален асистент”. Планът формулира целта на предоставянето на услугата, описва конкретните дейности, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените потребности на потребителя, както и областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Планът включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури/ действия за контролиране на основните рискови фактори. Между водещата организация и потребителите ще се сключи договор в който ще бъдат описани правата и задълженията на двете страни – доставчик и потребител.
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът и наемането на персонал за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се осъществи в съответствие на изискванията на българското законодателство. Кандидатите за длъжностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се оценяват от страна на водещата организация въз основа на подадените документи и проведено интервю за установяване на мотивацията и нагласата им за работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора. Ще бъдат наети 29 лица, които са показали удовлетворяващи резултати по време на събеседването, не са осъждани и се намират в добро физическо и психическо състояние. С цел безпристрастност и прозрачност при подбора на персонала дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. За предоставяне на социалните услуги, съгласно предварително определен списък, с всеки един от предложените кандидати ще бъде проведено интервю от доставчика с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа и ще бъде сключен трудов или граждански договор, с одобрените кандидати. В разработената длъжностна характеристика ясно ще бъдат определени професионални задължения и отговорности на социалния асистент/ домашен помощник.
Въвеждащо обучение за новоназначените социални асистенти и домашни помощници. Разработване и реализиране на обучителни програми, които включват • Въвеждащо 3-дневно обучение по програма на МТСП преди започване на работа в дома на потребителя. Задачите, по които ще се работи по време на обучението, са: • Представяне на същността на социалните услуги в домашни условия; • Очертаване на правата и задълженията на социалния асистент и домашния помощник; Обучението ще се извърши от външен обучител/лектор за срок от 3 дни.
Предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник. Назначените социални асистенти и домашни помощници ще предоставят социалните услуги, съгласно предварително подписани договори. Услугите ще бъдат предоставени на 58 лица от целевата група. Два пъти месечно лицата назначени за „Социален асистент” и “Домашен помощник” ще посещават офиса на проекта в град Попово за консултиране, отчитане и обмен на информация . За целта в бюджета се ще бъдат заложени съответните разходи за командировки. Съгласно процедурата за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги в края на проекта ще бъде организирана среща с потребителите и техните законни представители, близки или роднини за запознаване с тяхното мнение за предоставените услуги и предложения за подобряването им.
Поддържащо обучение и супервизия. В хода на предоставяне на услугата ще се реализират две поддържащи обучения. Основни теми:  несправяне със ситуацията при клиенти, чиито проблеми не се разрешават;  претоварване с роли;  полето на взаимодействие с клиенти със социални проблеми е многозначно и неспецифично;  поради натрупване на проблеми от различно естество често възниква нужда от рефлексия;  трудноизмеримият успех в професията води до конфликт между специалиста с помагаща професия и управлението /между контрол и помощ/;  емоционалните и личностни характеристики на специалиста се проявяват в единство с професионалната му дейност - чрез супервизия се постига ясно разграничаване между личност, роля и функция на специалиста;  проблеми, свързани с позицията на власт в отношенията с клиента и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация. Ще се прилагат активни методи на обучение – работа в малки групи, ролеви игри, групови дискусии, индивидуални задачи. На социалните асистенти и домашни помощници ще бъдат представени презентаци и документални филми, обмяна на опит. Обучението ще се провежда през 2 месеца по един ден общо 6 дни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 087 BGN
Общ бюджет: 173 769 BGN
БФП: 173 769 BGN
Общо изплатени средства: 160 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 017 BGN
2011 86 043 BGN
2012 39 531 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 765 BGN
2011 73 137 BGN
2012 33 602 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 253 BGN
2011 12 907 BGN
2012 5 930 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 089 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0113-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз