Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца”
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 16.06.2014
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ 1 бр.
Дейности: Дейност 4. „Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в ЦНСТ”; Подготовката и преместването на децата ще се осъществи по възможно най-щадящият начин. Предвидени са посещения престой за запознаване на детето с новото място. Персоналът, назначен в ЦНСТ Попово ще посети домовете, в които живеят децата до преместването им. Ще се осъществява съвместна работа между персоналът назначен в ЦНСТ и консултантите, наети по проекта /психолог, хуманен лекар, рехабилитатор, логопед/. По време на подготовката и преместването на децата / младежите , които ще бъдат настанени в ЦНСТ ще бъдат осигурени хигиенни , санитарни материали и консумативи, както и постелъчен инвентар/ необходими за престоя на детето/младежа в новата услуга с цел опознаване на новото място. По време на престоя на детето ще се осигури пълноценна храна. Ще бъде осигурен транспорт по време на подготовката по преместването и самото настаняване в ЦНСТ.
Дейност 3. “ Подбор и назначаване на персонала в ЦНСТ” 1. Персонал в Центъра за настаняване от семеен тип: Съгласно спазване на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, персоналът в Центъра ще бъде 12 броя. В ЦНСТ ще бъдат назначени : 1.Директор – отговорен за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в ЦНСТ. представлява ЦНСТ. 2.Социален работник – оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата на услугите в общността , както и със семействата и близките на настанените лица и поддържа партньорски отношение с институции и НПО. 3. Домакин - организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и кан целарски принадлежности; приема и оформя поръчки; организира товаро-разтоварните и преносните работи; отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите; носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали. 4.Възпитател – организира ежедневието на настанените лица , участва в тяхното възпитание и надграждащо развитие. 5.Мед.сестра- грижи се за здравословното състояние на децата и оказва първа помощ при необходимост 6.Детегледач- полага ежедневни грижи за децата и ги придружава при необходимост. 7.счетоводител,личен състав- изготвя личните досиета на персонала, прави заплати 8.Огняр,поддръжка – поддържа сградата , прави текущи ремонти, грижи се за отоплението За всеки член на персонала ще бъде изготвена длъжностна характеристика, в която ще бъдат посочени основните длъжностни задължения, организационни връзки и взаимоотношения, компетенции за заемане на длъжността, общи разпоредби. Всеки член на персонала се назначава на базата на писмена процедура за набиране и подбор. Подборът се извършва преди стартиране на работата на ЦНСТ. Желателно е служителите да се запознаят предварително с децата, които ще бъдат настанени в ЦНСТ , като се включат в подготвителният процес по преместването им. Набирането на персонала ще се извърши чрез насочване на лицата от Дирекция”БТ” . Подборът ще се осъществи от комисия , създадена за целта. На наетият персонал ще бъде проведено въвеждащо обучение /минимум 35 часа/, по проект „Детство за всички” от Компонент I. 2. Специалисти, извършващи подкрепящи дейности: Във връзка с подготовката и преместването децата и младежите в ЦНСТ е предвидено, наемането на: Психолог, рехабилитатор, логопед и хуманен лекар. Подкрепящите специалисти ще бъдат наети на граждански договори и ще предоставят почасови услуги на децата/младежите и техните семейства /при необходимост/, подготовка, преместване и настаняването им в ЦНСТ. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в който децата следва да бъдат преместени. Необходимо е да имат опит (релевантен, минимум 2 г), както следва: в работата с деца/младежи или работа с деца/младежи с увреждания. Консултантите ще подпомагат персонала и при идентифициране варианти на действие, препоръки. Те взаимодейставт с целевата група, спрямо конкретните нужди. Ще подпомагат персонала при разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга. Консултантите ще са ангажирани по време на целият проект. 3. Посещение на функционираща социална услуга в действащо ЦНСТ в гр. Габрово за запознаване в реална ситуация.
Дейност 1. “Организация и управление на проекта” - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта , координатор, счетоводител и юрист. - Провеждане на ежемесечни срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; Времеви графици на задачите; Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи. - Подготовка на документация за избор на изпълнител и провеждане на процедури по реда на ЗОП.
Дейност 2. “ Информиране и публичност на проекта” Дейността се състои от: 1. Организиране на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта – минимум по 30 участника/всяка- комплект материали за 2х30 участника (химакалка, листи с информация за проекта,папка,флаш памет 4 гб.); кетаринг (кафе, безалкохолно и др.). 2. Дизайн и отпечатване на 200 броя листовки (А4, двойна сгъвка, цветен печат) с информация за проекта, целите му, основните дейности, организацията бенефициент и оперативната програма източник на финансовата помощ; 3. Три публикации в местен или регионален печат информиращ за напредъка на проекта; 4. Излъчване на видеорепортаж в местната или регионална телевизия за оповестяване на резултатите от проекта; 5. Изработване и поставяне на информационна табела пред сградата на Центъра; 6. Церемония по откриване /рязане на лента/ за 60 участника, включващо логистика, рекламно информационни материали /папки, презентации, химикал/, коктейл, балони - 60 бр, тениски с визуализация - 14 бр. за децата, играчки - 14 бр. и бонбони за децата.
Дейност 5. „Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип” Разкриване и функциониране ЦНСТ, съгласно Методическото ръководство за минимални изисквания за функциониране и качество на услугата Център за настаняване от семеен тип. Капацитетът на Центъра ще бъде общо 12+2 деца/младежи. Децата в ЦНСТ ще са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 406 BGN
Общ бюджет: 151 628 BGN
БФП: 151 628 BGN
Общо изплатени средства: 151 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 761 BGN
2015 104 854 BGN
151 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 747 BGN
2015 89 126 BGN
128 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 014 BGN
2015 15 728 BGN
22 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз