Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811130355 "Престиж бизнес 93" ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. Тодор Александров №37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев BG051PO002-1.4.02-0009-C0001
Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.01-0195-C0001
Грижата за децата – бъдеще за община Кресна BG161PO001-4.1.01-0158-C0001
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД BG161PO002-3.3.02-0022-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001
"Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на Централно управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” № 110" BG161PO004-5.0.01-0076-C0001
„Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча” BG051PO001-5.1.04-0168-C0001
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” BG051PO001-5.1.04-0152-C0001
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0064-C0001
"Подобряване условията на труд в Пиринпласт" АД" BG051PO001-2.3.03-0184-C0001
"Докторантски филологически център" BG051PO001-3.3.06-0020-C0001
"Енергийна ефективност в "Алема-Лизинг" АД чрез стартиране на нова дейност" BG161PO003-2.3.02-0506-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз