Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0009-C0001
Номер на проект: А08-14-26/30.07.2008
Наименование: Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 23.03.2009
Дата на приключване: 23.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Да се постигне по-оптимално и ефективно използване на публичните ресурси чрез ПЧП на територията на Община Гоце Делчев
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в Oбщина Гоце Делчев
Дейност 3 Преглед на добри практики в реализиране на ПЧП
Дейност 4 Разработване на географска информационна система /ГИС/ за Oбщина Гоце Делчев
Дейност 5 Интернет рубрика “Публично-Частно Партньорство в Oбщина Гоце Делчев”
Дейност 6 Разработване на методология за управление на ПЧП в Oбщина Гоце Делчев
Дейност 7 Семинар “ПЧП в Oбщина Гоце Делчев”
Дейност 8 Наръчник “ПЧП в Oбщина Гоце Делчев”
Дейност 9 Извършване на външен одит на проекта
Дейност 10: Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 506 076 BGN
Общ бюджет: 295 691 BGN
БФП: 295 691 BGN
Общо изплатени средства: 295 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 295 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 101 215 BGN
2010 19 382 BGN
2011 0 BGN
2012 175 093 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 86 033 BGN
2010 16 475 BGN
2011 0 BGN
2012 148 829 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
251 338 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 182 BGN
2010 2 907 BGN
2011 0 BGN
2012 26 264 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 354 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доклад от проведено изследване и анализ на реализирани и бъдещи възможности за ПЧП в Община Гоце Делчев
Индикатор 2 Идентифицирани обекти, дейности и услуги – потенциален предмет на инициативи с публично-частен характер
Индикатор 3 Доклад от преглед на добри европейски практики в реализиране на ПЧП
Индикатор 4 Изградена географска информационна система /ГИС/ за Община Гоце Делчев.
Индикатор 5 Разработена методология за управление на ПЧП в Община Гоце Делчев
Индикатор 6 Брой участници в семинара “ПЧП в Община Гоце Делчев”
Индикатор 7 Брой издадени и разпространени наръчници „ПЧП в Община Гоце Делчев”
Индикатор 8 Брой предадени доклади за извършен одит
Индикатор 9 Разработен и разпространен мултимедиен продукт за възможностите за ПЧП – тираж 5000бр.
Индикатор 10 проведени 2 пресконференции за информиране на обществеността и всички заинтересовани страни
Индикатор 11 Брой изготвени и поставени информационни табла
Индикатор 12 Информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз