Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0184-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01007
Наименование: "Подобряване условията на труд в Пиринпласт" АД"
Бенефициент: "ПИРИНПЛАСТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваният резултат ще бъде постигнат. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител, експерт-ЗБУТ, технически секретар. Екипът ще разполага с обособен офис, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, скенер, копир както и достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се документира актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
Дейност 3: Модернизация на наличното оборудване и обезопасяване на съществуващи машини Обосновка: Съществуващото оборудване и условията в производствените цехове, както и офис-помещенията осигуряват минимума условия за нормално протичане на производствения процес. В много отношения обаче, условията за безопасност и здраве при работа биха могли да бъдат подобрени. Доставка и монтажа на 4 броя неутрализатори на статично електричество При ексрудирането на полипропилен и поликарбонат се получават електростатични заряди. При стифирането на листовете, електростатичните заряди се разреждат в хората, които извършват съответната манипулация с произведеният лист, преминават в тялото на човека и се получава неприятно усещане /слаб токов удар/. Ако има скрити сърдечни проблеми, работещият е подложен на риск от здравословен проблем. Наличните ексрудерни линии не са оборудвани с устройства за защита от електростатичните заряди. Доставка и монтажа на 4 броя неутрализатори на статично електричество на 2 от най-натоварените екструдерни линни ще подобри условията на труд. Неутрализаторите при необходимост много бързо и безпроблемно могат да се демонтират и съответно монтират на друга линия. Доставка и монтаж на окачен таван с двойна конструкция от гипсокартон в Производствен участък „Конфекция” към цех Екструзия. Микроклиматът в това помещение е динамичен. Помещението е със северно изложение, в сграда построена през 1896 година. До този момент са правени само необходими текущи ремонти. Помещението с размери 18х12х8м е много високо т.е обемът, който трябва да се затопли през отоплителният период е много голям. Отоплението е с нафтови горелки / година на производство 1999, които затоплят само части от него. Промяната на климатичните условия, много ниските температури през зимата, са предпоставка в някои дни вредните емисии при изгаряне на нафтата и миризмата да са на ръба на допустимите норми дори нарушават допустимите стойности на микроклимата, а понякога се налагат временно спиране на производствения процес. С доставката и монтажа на окачен таван с двойна конструкция от гипсокартон ще се подобрят условията на труд, тъй като помещението ще се затопля по-бързо, топлият въздух ще се задържа ще има по-малко вредни емисии и миризма въздуха от изгаряне на нафта Закупуване и доставка на 4 вида колективни средства за защита: Диелектрично килимче – 6 броя Диелектрични боти – 5 броя Диелектрични ръкавици - 5 броя Указател за напрежение – 5 броя Необходимите колективни средства за защита са с цел намаляване на риска на работното място. Противопожарните табла в Дружеството не са оборудвани с противопожарни шлангове със струйници. Закупуване и доставка на ергономични офис-столове за административните офиси: Технически секретар – 1 бр. Заместник директор – 1 бр. Главен счетоводител – 1 бр. Счетоводство – 3 бр. Маркетинг – 3 бр. Пласмент и Снабдяване – 3 бр. ТКК – 2 бр Офис цех Екструзия – 4 бр. Офис Прог. Осигуряване- 1 бр. Офис цех Шприцов – 2 бр. Склад Готова продукция – 2 бр. Склад Материали – 2 бр. Началник ОЕМ – 1 бр. Офис Участък „Поликарбонат” – 1 бр. Със закупуването на 27 броя ергономични офис-столове значително ще се подобри стойката и ще се намали риска от телесни увреждания при усукване на торса и мускулите на гърба, на работещите в офисите, които прекарват по-голяма част от работното време в седяща стойка. Закупуване и доставка на нови инверторни климатици ( сплит система) за административните офиси: Технически секретар – 1 бр. Заместник директор – 1 бр. Главен счетоводител – 1 бр. Счетоводство – 1 бр. Маркетинг – 1 бр. ТКК – 1 бр Офис цех Екструзия – 1 бр. Офис цех Шприцов – 1 бр. Началник ОЕМ – 1 бр. В 9 офис-помещения към момента има 6 броя стари климатици – година на производство-1994. Същите са амортизирани, при работа са много шумни, което на практика създава дискомфорт на работното място. 2 офис-помещения се отопляват с конвекторни печки. 1 офис-калорифер. През студения период на годината често в помещенията нормативно установените граници на микроклиматът е на границите на допустимото. През летният период – температурите са много високи и често се превишават нормативно установените граници на микроклиматът. Всичко това обуславя належаща необходимост от закупуване и монтаж на климатични Сплит системи (климатик) в тези помещения за защита от неблагоприятен микроклимат целогодишно. Описание: Ще бъде проведени процедури за избор на изпълнител, който да достави необходимото за модернизацията оборудване (съгласно списъка в Приложение Б4 и съгласно списъка в Приложение Б3)
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло от по-висок клас Обосновка: Всички предвидени за закупуване лични предпазни средства целят да заменят осигурените от работодателя ЛПС, които са включени в Списъка на ЛПС, но са от по-висок клас, да съответстват на изискванията на Директива 89/686/EEC с по-добро качество и осигуряват максимална степен на защита на производствения персонал. Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтекъл срок на ползване (работно облекло и лични предпазни средства са предоставени на работниците и служитрлите в Дружеството през 2008 год.), както и поради пълната амортизация на работните облекла и лични предпазни средства, също така някои от работните облекла и лични предпазни средства не са били закупувани до момента от Дружеството. Със закупуването на работно облекло и лични предпазни срдства, ще се подобри комфорта на работа и ще се премахнат външните белези на битовите и социални различия между работещите. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави: лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на 177 заети в предприятието, които да съответстват на изискванията на Директива 89/686/EEC за лични предпазни средства, както следва : 1. Очила – лъчезащитни, за предпазване на работещите с компютър – 24 бр. ( Организатор, ремонт и поддръжка 1 бр., Главен счетоводител 1 бр., Заместник директор 1 бр., Организатор производство "Поликарбонат" 1 бр., Компютърен оператор 1 бр., Ръководител звено ТКК 1бр., Технически секретар 1бр., Специалист, маркетинг 3 бр., ., Преводач 1бр.,Началник цех "Екструзия" 1 бр., Началник цех"Шприцов" 1бр., Технолог 4бр., Ръководител отдел "Енерго-механичен" 1 бр., Счетоводител 2 бр., Касиер счетоводител 1 бр., Стоковед 3 бр.) 2. Зимен работен костюм, за защита на работещите от динамичен микроклимат – 157 бр. (Зав.адм.служба 1 бр., Техник-механик, инструменти 1бр., Организатор производство "Поликарбонат" 1 бр., Ръководител звено ТКК 1бр., Контрольор, качество 1бр., Началник цех "Екструзия" 1 бр., Началник цех"Шприцов" 1бр., Технолог 4бр., Ръководител отдел "Енерго-механичен" 1 бр., Водач, мотокар5бр., Началник смяна 3бр., Машинен оператор – екструдерист 16 бр., Машинен оператор, мелене 4 бр., Машинен оператор - конфекционер 19 бр., Машинен оператор, заварка 17 бр., Опаковач 25 бр., Машинен оператор 17 бр., Бласьор 2бр., Техник - механик 7 бр., Електроерозист 1 бр., Стругар 1 бр., Шлайфист 1 бр., Матричар 2бр., Електромонтьор 3 бр., Електромонтьор ВВС 1 бр., Бобиньор 1бр., Дърводелец, поддръжка 1 бр., Строителен работник 1 бр., Общ работник 2 бр., Балировач-пакетировач 1 бр., Охранител 4 бр., Чистач, производствени помещения - 3 бр., Началник, склад 4 бр., Магазинер 3 бр., Организатор, ремонт и поддръжка 1 бр.) 3. Обувки, зимни,защита на работещите от динамичен микроклимат - 157 чифта. .(Зав.адм.служба 1 бр., Техник-механик, инструменти 1бр., Организатор производство "Поликарбонат" 1 бр., Ръководител звено ТКК 1бр., Контрольор, качество 1бр., Началник цех "Екструзия" 1 бр., Началник цех"Шприцов" 1бр., Технолог 4бр., Ръководител отдел "Енерго-механичен" 1 бр., Водач, мотокар5бр., Началник смяна 3бр., Машинен оператор – екструдерист 16 бр., Машинен оператор, мелене 4 бр., Машинен оператор - конфекционер 19 бр., Машинен оператор, заварка 17 бр., Опаковач 25 бр., Машинен оператор 17 бр., Бласьор 2бр., Техник - механик 7 бр., Електроерозист 1 бр., Стругар 1 бр., Шлайфист 1 бр., Матричар 2бр., Електромонтьор 3 бр., Електромонтьор ВВС 1 бр., Бобиньор 1бр., Дърводелец, поддръжка 1 бр., Строителен работник 1 бр., Общ работник 2 бр., Балировач-пакетировач 1 бр., Охранител 4 бр., Чистач, производствени помещения - 3 бр., Началник, склад 4 бр., Магазинер 3 бр., Организатор, ремонт и поддръжка 1 бр.) 4. Ръкавици, защитни контакт с масла - 4 чифта (Началник смяна 3бр,. Техник-механик, инструменти 1бр.) 5. Ръкавици , за защита от режещи ръбове - 32 чифта (Организатор производство "Поликарбонат" 1 бр., Ръководител звено ТКК 1бр., ., Контрольор, качество 1бр., ., Началник цех "Екструзия" 1 бр., Началник цех"Шприцов" 1бр., Технолог 4бр., Машинен оператор, мелене 4 бр., ., Машинен оператор - конфекционер 19 бр.) 6. Ръкавици, защита от контакт с бои - 6 чифта (Машинен оператор - конфекционер 5бр., Началник смяна 1 бр.) 7. Ръкавици, защита от термично действие - 38 чифта (Машинен оператор – екструдерист 16 бр., Машинен оператор 17 бр., Бласьор 2бр., Готвач 2бр., Работник, кухня 1 бр.) 8. Маска дихателна с клапа (за еднократна употреба),Химически вещества при вдишване - 6 кутии по 10бр.( 6 раб. места - Машинен оператор - конфекционер ) 9. Очила,изпръскване с агресивни течности(мастила и органични разтворители) – 6бр. ( 6 раб. места - Машинен оператор - конфекционер ) 10. Антифони, външни – 40 бр. (Машинен оператор – екструдерист 16 бр. Машинен оператор, мелене 4 бр., Машинен оператор 17 бр., Бласьор 2бр., Дърводелец, поддръжка 1 бр.) 11. Маска прахозащитна с клапа (за еднократна употреба) - 177 бр.(4 раб. места - Машинен оператор, мелене и Дърводелец, поддръжка) 12. Очила, прахозащитни – 4 бр. (Машинен оператор, мелене 4 бр.) 13. Очила, ударозащитни – 5 бр. ( Електроерозист 1 бр., Стругар 1 бр., Шлайфист 1 бр., Матричар 2бр.) 14. Щит, лицев за заварчик – 1 бр. (Работник по заваряване 1 бр.) 15. Костюм - кожен, от лицева кожа за заварчик– 1 бр. (Работник по заваряване 1 бр.) 16. Ръкавици - кожени за заварчик–1 чифт (Работник по заваряване 1 бр.) 17. Обувки - кожени за заварчик– 1 чифт (Работник по заваряване 1 бр.) 18. Престилка предна с каучуково покритие - 3 бр. ( Готвач 2бр., Работник, кухня 1 бр.)
Дейност 5: Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „Пиринпласт” АД Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 6: Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат за съответствие.
Дейност 7: Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Обосновка: Обучението на служителите при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучение в следното направление: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 – 30 участника по 45 часа.
Дейност 8: Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 2 бр. - Прес съобщения в местен вестник– 2 бр. - Прес съобщения в местена телевизия– 2 бр - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики – 1000 бр. - Стикери за визуална идентификация на активите – 160 бр. Една информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта пред админастративната сграда и една пред производствено помещение „Конфекция” – цех Екструзия. Пиринпласт” АД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • ИА ГИТ – 100 бр. • Областна администрация – 100 бр. • Общинска администрация – 150 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 350 бр. • РИО на МОМН, професионални гимназии и обучителни институции – 300 бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 498 BGN
Общ бюджет: 169 561 BGN
БФП: 169 561 BGN
Общо изплатени средства: 169 550 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 900 BGN
2014 134 650 BGN
2015 0 BGN
169 550 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 665 BGN
2014 114 453 BGN
2015 0 BGN
144 117 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 235 BGN
2014 20 198 BGN
2015 0 BGN
25 432 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз