Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча”
Бенефициент: Община Сатовча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално предприятие - Звено за социални услуги в домашна среда. Ще бъдат обслужвани 60 лица представители на групата на лица/деца с увреждания, и възрастни хора, при които е налице невъзможност или ограничение за самообслужване.Ще бъде назначен персонал за управление на Звеното и за предоставяне на социални услуги – общо 33 безработни лица, 30 от които ще бъдат обучени и консултирани при предоставянето на иновативните социални услуги. Четири от наетите лица предоставящи услуги ще продължат трудовата си дейност в предприятието след приключване на проекта.
Дейности: Дейност 1. Подбор на персонал за управление на Звеното за социални услуги в домашна среда. Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Дейността ще стартира реализацията си с публикувани на обяви за набиране на персонал за управление на Звеното за социални услуги в домашна среда, и на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. За участие в подбора ще бъдат допуснати безработни лица, тъй като един от основните приоритети е осигуряване на работа на безработни лица. Същият ще се извърши по реда на трудовото законодателство и лицата които бъдат избрани ще бъдат наети на трудови договори, при спазване на всички законови изисквания. Ще бъде потърсено и съдействието на Дирекция „Бюро по труда“-гр.Гоце Делчев, които да насочват безработни лица за участие в подбора. За осъществяване на подбора на персонал на Звеното за социални услуги, екипа за организация и управление по проекта, ще разработи процедура за подбор, като в същата ще залегнат всички основни хоризонтални принципи на ОПРЧР, и няма да бъде допусната дискриминация по пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, и др. Процедурата за подбор ще бъде съгласувана и одобрена от Кмета на Община Сатовча, които ще бъде основния работодател на назначените лица. Подборът ще се проведе на два етапа –по документи и чрез интервю. Ще бъде създадена комисия за осъществяване на подбора, в която ще се включат и представители на други институции. Одобрените лица ще бъдат назначени на трудови договори.
Дейност 2. Провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения на назначения персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Консултации на персонала. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на персонала за предоставяне на услуги в Звеното, състоящ се от 30 лица, ангажиран с предоставяне услуги в домашна среда преди започване на работа. Обучение ще преминат всички лица които до момента не са обучавани по сходни проекти и програми. Същото ще се реализира в рамките на 5 дни, като основната му цел ще бъде чрез него да се осигурят качествени социални услуги. Заложено и провеждане на надграждащо поддържащо обучение. То ще бъде реализирано в рамките на 3 дни, на 6-тия месец от стартирането на предоставяне на услугите, предоставяни от Звеното. Заложеното поддържащо обучение и консултации имат за цел надграждане на вече придобитите умения и знания необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителите, и ефективно и ефикасно предоставяне на иновативните социални услуги от Звеното. Консултациите са заложени да бъдат предоставяни в рамките на 12 месеца-продължителност на предоставяната услуга, като ще бъдат всеки месец в рамките на 2 часа. Обученията ще се реализират по предварително изготвена програма, съобразена с изискванията на Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Обученията ще се реализират в съответствие с параметрите, заложени в утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „”Домашен помощник”. Обучението се провежда от обучители, имащи опит в областта на социалните услуги и социалното предприемачество. На лицата наети като персонал за предоставяне на услуги се осигуряват ежемесечни групови и индивидуални консултации /последните са по заявка на наетото лице/. В случаи на необходимост и заявена нужда консултации ще се предоставят и на персонала за управление на Звеното за социални услуги, в изпълнение на основните им задължения, свързани с управлението, предоставянето и доразвиването на предлаганите социални услуги. Консултациите ще се реализират от експерти имащи опит както в осигуряването на професионална подкрепа, така и опит в предоставянето на иновативни социални услуги, в областта на социалните услуги и социалното предприемачество.
Дейност 3. Информиране и подбор на кандидат – потребители на социални услуги Дейността ще стартира реализацията си с публикуване на обяви за подбор на кандидат-потребители на обществени места. Ще се търси активното съдействие от страна на цялата общинска администрация, Дирекция „Бюро по труда“, медии. Ще бъде осъществен прием на заявления от всички желаещи кандидат- потребители. Дирекция „Социално подпомагане“ ще изготви оценките на потребностите по утвърдена методика за целите на настоящата процедура, като по този начин ще бъде въведен допълнителен контролен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещите се лица до предлаганите от Звеното услуги, след което екипа за управление на проекта ще направи преглед и най-нуждаещите се ще бъдат включени в реализацията на проекта, съобразно потребностите им.
Дейност 4. Предоставяне на иновативни почасови социални услуги от Звеното за услуги в домашна среда в Община Сатовча. Звеното за услуги в домашна среда в Община Сатовча осигурява предлагане и предоставяне на следните социални услуги: - почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства предписани от лекар, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица – социални сътрудници „лична помощ“. - почасови услуги, свързани с комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилището, обитавоно от позвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица – социални сътрудници „комунално-битови дейности“. - почасови услуги в подкрепа за социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица.- социални сътрудници „социално включване“. В зависимост от извършената от Дирекция „Социално подпмагане“ оценка на потребностите, преди стартиране предоставянето на услуги, ще бъде извършен избора и включването на потребителите. На същите ще се изготвят индивидуални планове за ползване на услугите, изцяло съобразени с потребностите и нуждите им. Индивидуалните планове на потребителите се разработват с цел най-пълно удовлетворяване на потребностите на ползвателите. Оценката на риска за потребителите и предоставящите услугата е от съществено значение за отчитане на специфичните особености при всеки потребител за осигуряване качество на услугата. В хода на изпълнение на проекта назначения персонал за управление на Звеното– социален работник и психотерапевт ще следят за изпълнението на индивидуалните планове и заложените в него планове. Чрез осъществяване на непрекъсната връзка с потребителите /посещения в дома, вземане на обратни връзки и контакти с тях/ същите ще следят за настъпили промени в първоначалната информация за отделния потребител. Информация ще бъде предоставяна и от социалните сътрудници предоставящи услугите, с цел оптимизиране процеса на адекватни и качествени грижи, осигуряващи максимално задоволяване на потребностите на потребителите. При промяна на първоначално представената информация, потребителя /или негов настойник/попечител/, екипа за управление на Звеното ще изготвят нов план за предоставяне на услуги, в зависимост от новите потребности на нуждаещото се лице. Индивидуалните планове за предоставяне на услуги на потребителите ще бъдат актуализирани минимум на 4 месеца. При възникване на обстоятелства водещи до промяна на физическо, психическо и емоционално състояние на лицето, плана ще бъде преразглеждан и променян в зависимост от желанията и нуждите на потребителя. Спазва се основният принцип - услугите да се предоставят съобразно личния избор на лицата. Ще бъде разработен План-график за лицата предоставящи услуги, който дава възможност за контролиране честотата и времето на предоставяне на услугата при спазване на трудовата дисциплина. План-графиците ще бъдат изготвяни ежемесечно от екипа за управление на Звеното за услуги в домашна среда. Предвидените дейности са насочени към развитие на качествена грижа в домашна среда за разрешаване на ежедневни битови потребности и удовлетворяване потребностите от социални контакти на 60 потребители на територията на общината. Съобразявайки се с основните нужди на всяко едно лице, ще бъдат определени и наетите лица предоставящи социални услуги, персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, общо 30 лица, наети на трудови договори. За всички лица е осигурено изготвяне на оценка на риска от служба „Трудова медицина“, което е в съответствие с националното трудово законодателство и гарантира правата на наетите на работа лица. В Звеното ще бъде нает и персонал за управление, общо 3 лица, наети на трудови договори. За наетите лица ще бъде осигурена съгласно трудовото законодателство трудова медицина. С всеки един потребител ще бъде сключен договор за ползване на социални услуги. Подготовката на документацията ще бъде задължение на представителите на персонала за управление на Звеното за социални услуги в домашна среда, които ще окажат необходимото съдействие и подкрепа на екипа за управление на проекта, въз основа на осъществените контакти с включените в проекта потребители, и наети да предоставят услуги лица. За успешното реализиране на дейността се изготвя документация включваща Правилник за вътрешния ред, Система за мониторинг и посещения на място при потребители, Процедури за жалби и сигнали и други. За нуждите на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат закупени и материали и консумативи за работа на персонала. Работата на Звеното ще бъде обезпечена и материално и ще бъдат осигурени средства за електричество, телефон и интернет в рамките на неговото функциониране.
Дейност 5. Доставка на оборудване, компютър и комбинирано устройство необходими за допълване на предоставяните социални услуги. Тази дейност предвижда да бъдат закупени бюра – 3 бр., столове посетителски – 10 бр., компютър и комбинирано мултифункционално устройство, като ще бъдат ползвани от наетите по проекта лица предоставящи социални услуги. Предоставящите услуги за подкрепа и социално включване ще съдействат на потребителите при писането и изготвянето на различни документи – молби, заявления, декларации, кореспонденция. При наличие на компютър лицата предоставящи услугите , и потребителите ще имат достъп до интернет, като по този начин могат да проследяват различни събития на територията на Общината, да се информират за новостите и случващите се промени в обществения живот. Закупеният компютър ще бъде ползван и за изготвяне на документацията, свързана с предоставяне на социални услуги- индивидуални планове на потребителите, графици на наетите лица, формуляри за посещения в дома на потребителите, анализ на предоставяните услуги и други. Бюрата се предвидени за работата на персонала за управление на звеното, а столовете за предвидени за персонала за управление на звеното и посетители – потребители на услугите на звеното.
Дейност 6. Провеждане на дейности свързани с информираност и публичност, с цел популяризиране на проекта, неговите цели и постигнати резултати при изпълнение. Дейностите ще стартират с провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проекта, целите, очакваните резултати. Участие ще вземат представители на информационни и печатни медии от региона, потенциални потребители,кандидати за работа по проекта, жители на общината, представители на различни институции, НПО и др. Пресконференцията ще бъде проведена в началото на втория месец от старта на проекта. Ще бъдат проведени информационни дни във всички населени места в общината, с цел запознаване на всички жители с проекта. Заложено е отпечатване и разпространение на брошури, дипляни и плакати. Заложени са и публикации в медиите. Подготовката по дейността започва през първия месец с оформяне и отпечатване на 500 брошури, 500 дипляни и 50 плаката.Във всички информационни материали ще се съдържа информация, относно целите на проекта, достъпа, място на реализация, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездната финансова помощ на ЕСФ. През 9-тия месец от старта на проекта ще бъде проведена Кръгла маса за хода на реализация на проекта, на която ще бъдат поканени всички участници в проекта, персонала на Звеното за социални услуги, обучителите и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общинската администрация и на други институции- Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“. Целта е да се представи реализацията на проекта, качеството на предоставяните услуги, методи и начини за подобряване и разширяване на услугите, обратни връзки от потребителите и лицата предоставящи услуги, мнения и дискусии. В края на проекта-14 месец ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която ще вземат участие всички заинтересовани лица - всички участници в проекта, персонала на Звеното за социални услуги, обучителите и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общинската администрация и на други институции- Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“и др., жители на общината. Ще бъдат представени резултатите от реализацията на проекта и начините по който ще продължи съществуването на създаденото социално предприятие – Звено за социални услуги. Ще бъдат предложени модели за устойчивост на проекта, и развитие на дейността на Звеното за социални услуги като печелившо социално предприятие. През целия период на реализация ще бъдат разпространявани отпечатаните информационни материали, с цел непрекъснато обществеността и потенциалните участници в проекта да получават информация. Публичността на проекта ще се гарантира чрез всички информационни материали, встъпителната пресконференция, информационния форум, заключителната пресконференция. Ще се спазят всички изисквания за визуализация.
Дейност 7. Управление на проекта-координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта. Изпълнението на дейността ще стартира с назначаване на екипа за управление, който се състои от ръководител,координатор, счетоводител и специалист. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Екипът за управление разработи всички необходими правила,процедури и инструкции за изпълнение на дейностите. Спазване на ръководството за финансово изпълнение на проекти, принципите на ефикасност, ефективност и прозрачност при изразходване на публични средства. Цялостното администриране на проекта ще се извърши от екипа за управление, които ще извършва следното: - Организиране на работни срещи на ръководния екип на проекта, с участието и на персонала на Звеното за социални услуги. - Ежемесечно организиране на работата и дейността на членовете на екипа за управление на проекта и персонала на Звеното за социални услуги, съобразно задълженията и отговорностите им при изпълнение на дейностите заложени в проекта. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екип за управление на проекта, Звеното за социални услуги и потребителите на услуги. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта и от персонала за управление на Звеното за социални услуги. Ще се проверява изпълнението на всяка една дейност по проекта и воденето на задължителната документация. Навременно ще бъдат отстранявани възникналите проблеми и трудности. Съгласно изискванията на ОПРЧР и Насоките за кандидатстване при проекти на стойност над 200 000 лв. е задължително извършване на одит от независим външен одитор и на финала на проекта ще бъде извършен одит от независим външен одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 957 BGN
Общ бюджет: 223 071 BGN
БФП: 223 071 BGN
Общо изплатени средства: 210 676 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 595 BGN
2014 113 082 BGN
2015 0 BGN
210 676 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 956 BGN
2014 96 119 BGN
2015 0 BGN
179 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 639 BGN
2014 16 962 BGN
2015 0 BGN
31 601 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз