Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0158-C0001
Номер на проект: BG161РО001/4.1-01/2007/060
Наименование: Грижата за децата – бъдеще за община Кресна
Бенефициент: Община Кресна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 03.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на оптимална образователна инфраструктура на територията на Община Кресна допринасяща за подобряване качеството на услугите и подпомогне устойчивото и интегрирано местно развитие.
Дейности: Дейност1 Подготовка на дейност 1. Организационно развитие и управление на проекта.
Изпълнение на дейност 1. Организационно развитие и управление на проекта.
Подготовка на дейност 2 Публичност и информиране.
Изпълнение на дейност 2 Публичност и информиране.
Подготовка на дейност 3 Провеждане на процедури за обществени поръчки и възлагане на договори за изпълнители.
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на процедури за обществени поръчки и възлагане на договори за изпълнители.
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Извършване на енергиен одит на обектите за интервенция
Подготовка на дейност 5 Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Изпълнение на дейност 5 Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Подготовка на дейност 6.Изпълнение на строително-ремонтни дейности, мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда
Изпълнение на дейност 6.Изпълнение на строително-ремонтни дейности, мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда
Подготовка на дейност 7Оборудване за интегрирано образование на деца с проблеми в развитието и специфични образователн потребности
Изпълнение на дейност 7Оборудване за интегрирано образование на деца с проблеми в развитието и специфични образователн потребности
Подготовка за дейност 8-Одит
Изпълнение на дейност 8 -Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 128 BGN
Общ бюджет: 664 316 BGN
БФП: 664 316 BGN
Общо изплатени средства: 668 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 664 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 349 345 BGN
2012 181 146 BGN
2013 138 487 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 564 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 296 943 BGN
2012 153 974 BGN
2013 117 714 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
568 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 99 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 402 BGN
2012 27 172 BGN
2013 20 773 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура...................


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз