Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Номер на проект: 1/15.05.2012
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да осигури ефективно функциониращ областен информационен център гр. Перник, чрез който да се предоставя обща и специализирана информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности. Конкретната цел е: да се осигури правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ на всички социални, етнически и възрастови групи из цялата област, като се осигурява широк набор от възможности за получаване на наличната информация. Изпълнението на настоящия проект е важно, не само на местно ниво, но то ще допринесе за постигане и на специфичните цели на ОП, а именно: Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местна администрации, участващи в усвояването на средствата от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България. Дейностите планирани в настоящото предложение най-общо мога
Дейности: Дейност 1. Управление и изпълнение на проекта Във връзка с управлението и изпълнението на проекта община Перник ще осигури екип от експерти в областта. Екипът ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител, и експерт по обществените поръчки. Ръководителят на екипа на проекта ще е отговорен за цялостния мониторинг и контрол, отговаря за спазването на сроковете и комуникацията между членовете на екипа; осъществява връзки с институциите и др. заинтересовани лица; разпределя задачите и следи за изпълнението им; контрол по изпълнение на тръжните процедури. Ръководителят съвместно с екипа ще изготвя техническите доклади и финансови отчети по реализацията на проекта. За ръководителя на екипа не е предвидено да получава възнаграждение за възложените му отговорности и задължения по проекта. Избраният експерт за ръководител на екипа е служител на община Перник с дългогодишен опит в управлението на проекти (над 20 успешно реализирани проекта, в които е участвал в ръководни позиции). В настоящия момент същият е ръководител на 2 проекта по програми SEE и INTERREG IVC. Екипът по проекта ще е отговорен за изпълнението на конкретните дейности, тяхното предварително детайлно планиране, както и управлението на риска при изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ. Община Перник прецени необходимостта от допълнителен член в екипа, който да поеме ангажимента да координира навременното планиране и изпълнение на процедурите за избор на изпълнител (и). Екипът на проекта ще работи в тясна връзка с ръководството на общината с цел предприемане на навременни мерки за отстраняване на евентуални препятствия и спънки възникнали при изпълнението. Подготовката на всички отчетни материали и документация по проекта е конкретно задължение за екипа, в допълнение на ще подготвят и тримесечни доклади, които да отразяват конкретния напредък при изпълнението на дейностите по договора, прогнози за предвидените плащания по проекта, информация за извършени плащания и докладване за отклонения от план-графика и предложения за корективни мерки.
Дейност 2. Създаване на екип на информационен център Перник Във тясна връзка със създаването и функционирането на областен информационен център е наемането на екип на центъра. Съгласно изискванията на настоящите Насоки за кандидатстване броят служители наети за работа в центъра ще са трима на брой. Създаването на екипа ще се извърши съгласно утвърдените критерии, при спазването на ясни и прозрачни правила чрез провеждане на публично обявен конкурс.
Дейност 3. Създаване на областен информационен център Перник Създаването на областния център изисква подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител във връзка с предоставяно на следните типа услуги и ремонтни дейности: (1) Подготовка на техническа документация; (2) Извършване на СМР; (3) Оценка на съответствието (4) СОТ (5) почистване с включени санитарно-хигиенни материали; (6) канцеларски материали; (7) куриерски услуги; (8) интернет (9) наем на автомобил (10) обзавеждане за ОИЦ (11) Закупуване на Multitouch surface устройство - маса с вградени 4 Multitouch дисплей; (12) Изработване, доставка и монтаж на обемно лого, сложна мултифункционална светлинна реклама за визуализация на текст, звук и картина с два дисплеяи брандиране на врати, съгласно Концепция за брандинг и визия на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Подготовката и провеждането на горепосочените процедури ще се координира от експертът по обществени поръчки, член на екипа. За реализиране на дейността ще бъдат сключени договори с външни изпълнители, съгласно ЗОП, НВМОП и специалните процедури по ОП и ЕС. Изпълнението на договорите ще бъде редовно мониторирано от страна на екипа по проекта с цел изпълнение на заложените резултати. Планирано е дейност 2 да се извърши за период от 5 месеца.
Дейност 4. Функциониране на областен информационен център Перник и мерки за информация и публичност по проекта Дейност 4. Функциониране на областен информационен център Перник и мерки за информация и публичност по проекта Описание на дейността: Областния информационен център ще предоставят две основни типа услуги. (1) Информационно обслужване и услуги: - Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; - Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; - Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти, включително на областно ниво; - Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ; - Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за съответната област. (2) Логистични услуги: - Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта; - Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; - Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); - Осигуряване на техническо оборудване и помещения (зали) за провеждане на информационни събития, популяризиращи Кохезионната политика. Във връзка с типовете услуги експертите в центъра следва да имат необходимия капацитет да осигуряват следното: информационно обслужване: в това число работа с целевите групи и потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи; работа с потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща; осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация на място, по телефона и по електронна поща; подготовка и предоставяне на информация до местни/ областни медии; участие в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания); набиране на добри практики на областно ниво; подготовка на база данни с консултанти на областно ниво. комуникационни функции: сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми и ЦКЗ; създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; координация и сътрудничество на областно ниво с областните съвети за развитие и регионалните структури на министерства и агенции (напр. Службата за съвети в земеделието, териториалните звена на ИАРА и др.); координация на областно ниво с общините в областта; сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК; организиране на събития – за осигуряване на информация, обучения и информационни дни, посещения; пресконференции, представяния за медиите; подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво, вкл. информационни бюлетини. Планирани са месечни разходи за обезпечаване на дейносттите във връзка с работата с медиите. Община Перник планира организирането на специални информационни събития за популяризиране на НСРР и оперативните програми на територията на областта, която включва 6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън. Планираните събития ще бъдат организирани по една на всеки три месеца за период от три години във всяка от общините от областта. общо 72 информационни дни и 18 информационни срещи за целия период на изпълнение на проекта). Информационните срещи ще се организират от служителите на центъра, на които ще бъдат поканени представители на местни власти, бизнеса, културата и науката и ще са с отворени врати за заинтересувани лица и граждани, които са потенциални бенефициенти.На тези срещи ще се представя конкретна оперативна програма и/или друга информация, свързана с кохезионната политика на ЕС, ще се обсъждат начини за финансиране, и др.п. Съдържанието на всяка информационна среща се състои от три основни части: - Обща информация относно кохезионната политиката на ЕС, вкл. начини на кандидатстване, типове оперативни програми, въпроси от общ характер, касаещи документация свързана с подготовка, изпълнение и отчитане на проект, и др. - Специфична информация – която ще бъде акцентът на съответното информационно събитие. Тази информация ще бъда внимателно подбрана и съобразена с интереса на публиката, както и с максимално актуално тематика, валидна към периода на организиране на информационното събитие; - Въпроси и отговори; Във връзка с обезпечаване провеждането на информационните срещи са предвидени разходи за наем на зали, кетъринг, командировки за служителите, които са пряко ангажирани с организирането и провеждането на информационните събития, както и наем на автомобил за обезпечаване на предвидените пътувания. Планирано е изработка на печатна информация и брошури във връзка с популяризиране дейността на информационния център (изработката ще е съобразена със специфичните изисквания на екипа за актуалност на визията и информацията, цветен формат А3, български език, др.п.) Относно популяризиране създаването на областния информационен център в гр. Перник, както и услугите предоставяни от него се предвиждат дейности за информация и публичност. Планира се създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии, като събитията за медиите ще се организират средно на всеки два месеца, като същите ще се координират, когато е възможно със заседанията на Областните съвети за развитие. В допълнение ще се организират събития с местните медии поне 6 пъти годишно. Текущо ще се представят на медиите материали, публикации и прес-съобщения. Дейността относно работата с медиите ще бъде изцяло съобразена с процедурите за работа на информационния център и ще цели изграждане на позитивно отношение и широка публичност на резултатите по проекта. Не на последно място във връзка с популяризиране изпълнението на настоящия проект община Перник планира провеждане на мероприятие по откриване на центъра, на което ще бъдат поканени партньори и граждани на областта, представители на бизнеса и НПО, медии, местната и централна власт. Конкретните мерки за информираност и публичност по проекта са свързани с организиране на пресконференция по повод на официланото откриване на ОИЦ, както и работа с медиите във връзка с разпространенеие на информация и публичност на проекта (публикации, съобщения, репортажи и др. в печатни и електронни издания).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 582 152 BGN
Общ бюджет: 543 513 BGN
БФП: 543 513 BGN
Общо изплатени средства: 465 722 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 543 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 677 BGN
2012 92 239 BGN
2013 129 293 BGN
2014 131 439 BGN
2015 34 075 BGN
465 722 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 461 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 875 BGN
2012 78 403 BGN
2013 109 899 BGN
2014 111 723 BGN
2015 28 964 BGN
395 863 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 802 BGN
2012 13 836 BGN
2013 19 394 BGN
2014 19 716 BGN
2015 5 111 BGN
69 858 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз