Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0005-C0001
Номер на проект: 58231-С030
Наименование: Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Да се създаде устойчива регионална система за обезвреждане на отпадъците и се закрият общинските депа в регион Провадия, които не отговарят на нормативните изисквания за екологосъобразно депониране на отпадъците.
Дейности: Изготвяне на работен проект и документации за възлагане на обществени поръчки за избор на строител и доставчик за строителството на инвестиционните проекти на регионално депо за отпадъци –Провадия и закриване на общинските депа за отпадъци в Аврен, Б Изготвяне на работен проект и 2 комплекта тръжни документи за избор на строител и доставчик на строителство
Изготвяне на заявление /документация/ за издаване на комплексно разрешително Изготвяне на заявление и съпътстваща документация за издаване на комплексно разрешително
Одит на проекта Одит на проекта от лицензиран експерт- счетоводител или одиторска фирма
Мерки за информация и публичност Изготвяне на билбордове, информационни табели, рекламни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 436 800 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 87 360 BGN
2010 - 87 360 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 256 BGN
2010 - 74 256 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 104 BGN
2010 - 13 104 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 121 560 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз