Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175259627 ю ейч уай брейн старм консулт еоод
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София гр. София, кв. "Изток" ул. "Райко Алексиев" №26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0133-C0001
"Осигуряване на финансови средства за верификация на разходи по проекти по Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, с бенефициент Управляващия орган по ОП "Транспорт" 2007-2013" BG161PO004-5.0.01-0060-C0001
Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт BG161PO003-2.1.11-0055-C0001
Технологична модернизация в "Сентилион" ООД BG161PO003-2.1.13-0130-C0001
„Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” BG051PO002-3.2.03-0009-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001
„СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“ BG161PO001-1.4.09-0027-C0001
Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора BG161PO001-1.1.08-0026-C0001
МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово BG161PO001-1.1.08-0027-C0001
Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0034-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Самоков BG161PO001-5.3.03-0029-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0027-C0001
Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие BG051PO002-3.1.08-0032-C0001
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството BG051PO002-3.2.04-0001-C0001
Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) BG051PO002-3.1.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз