Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/002
Наименование: "НАР Яйлата- античната врата на Добруджа"
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта „НАР Яйлата – античната врата на Добруджа” е: да се съхрани културно – историческото наследство и свързаната с него инфраструктура чрез превръщането му в модерна европейска атракция и да се изградят устойчиви механизми за целогодишно развитие на туризма на територията на община Каварна.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление)
дейност 2 (Тръжни процедури)
дейност 3 (СМР)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Доставка оборудване и обзавеждане)
дейност 7 (Обучения)
дейност 8 (Маркетинг и популяризиране)
дейност 9 (Публичност)
дейност 10 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 131 219 BGN
Общ бюджет: 1 741 879 BGN
БФП: 1 662 519 BGN
Общо изплатени средства: 1 660 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 662 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 745 927 BGN
2014 639 366 BGN
2015 275 107 BGN
1 660 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 413 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 634 038 BGN
2014 543 461 BGN
2015 233 841 BGN
1 411 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 249 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 111 889 BGN
2014 95 905 BGN
2015 41 266 BGN
249 060 BGN
Финансиране от бенефициента 82 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз