Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/046
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: да осигури образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност и да подобри качеството на жизнената и работната среда в 8 сгради от общинската образователна инфраструктура, гарантиращо устойчото развитие на Община Кърджали
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта
Дейност 2 Разработване на тръжна документация за избор на изпълнители и провеждане на тръжни процедури Дейност 2 Разработване на тръжна документация за избор на изпълнители и провеждане на тръжни процедури
Дейност 3: Изпълнение на СМР, независим строителен надзор и авторски надзор Дейност 3: Изпълнение на СМР, независим строителен надзор и авторски надзор
Дейност 4 Въвеждане на обектите в експлоатация Дейност 4 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 6 Отчетност и мониторинг по проекта Дейност 6 Отчетност и мониторинг по проекта
Дейност 7: Извършване на одит на проекта Дейност 7: Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 961 047 BGN
Общ бюджет: 2 156 606 BGN
БФП: 2 114 984 BGN
Общо изплатени средства: 1 736 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 114 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 407 358 BGN
2015 328 901 BGN
1 736 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 797 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 407 358 BGN
2015 328 901 BGN
1 736 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 317 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 43 855 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз