Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175052275 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ХРИСТО БОТЕВ № 57




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене” BG161PO001-4.1.01-0014-C0001
"Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване", BG161PO001-4.1.01-0003-C0001
Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ ”Радост” - с.Гложене и 2. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- с.Бутан, в община Козлодуй BG161PO001-4.1.01-0042-C0001
‹‹По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан›› BG161PO001-4.1.01-0046-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан” BG161PO001-4.1.02-0007-C0001
Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград BG161PO001-1.4.06-0035-C0001
Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен BG161PO001-1.4.06-0042-C0001
Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД. BG161PO003-2.1.08-0313-C0001
Внедряване на мерки за енргийна ефективност в образователна инфраструктура в община Пордим BG161PO001-4.1.03-0047-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово BG161PO001-1.1.09-0041-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено BG161PO001-1.1.09-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз