Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1000, бул."Витоша"№39, ет.2, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище" BG161PO005-1.0.02-0018-C0001
„Партньорство за устойчиво европейско развитие” BG161PO001-4.2.01-0006-C0001
Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан BG161PO005-3.0.01-0032-C0001
"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" BG161PO005-1.0.07-0007-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград BG161PO005-1.0.06-0035-C0001
интегриран градски транспорт на Плевен BG161PO001-1.5.03-0004-C0001
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” BG161PO004-3.0.01-0004-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Бъдеще за Добрич BG161PO001-5.3.02-0002-C0001
"Подпомагане дейността на Управляващия орган за ефективно и ефикасно управление на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." BG161PO004-5.0.01-0082-C0001
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово BG161PO001-1.4.09-0024-C0001
Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0010-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001
Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ BG161PO001-2.1.01-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз