Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Номер на проект: 21/15.07.2011
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта „Създаване на Областен информационен център в град Кърджали” е улесняване на достъпа на жителите на Област Кърджали до информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и възможностите, които съществуват в България Конкретните цели на проекта са насочени към създаване на условия за пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по структурните фондове на Европейския съюз на хора от различни социални и етнически групи от Област Кърджали и осигуряване на ефективна работа на Областния информационен център в гр. Кърджали. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез реализирането на следните дейности: • Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали, включващо оборудване и обзавеждане на центъра и подбор и обучение на служителите в центъра. • Функциониране на Областния информационен центърв гр. Кърджали. Основната част от работата на центъра ще бъде свързана с предоставянето на информационни и логистични услуги на целеви
Дейности: Дейност 4 „ Административно управление на проекта” Сформираният екип за изпълнението на проекта включва трима експерти от различни отдели на общинска админинстрация Кърджали - ръководител, счетоводител и технически сътрудник. Ръководителят на проекта ще организира цялостното изпълнението на дейностите по проекта. Той ще осъществява непосредствения контрол върху работата на експертите в Областния информационен център и ще изготвя междинните и крайните технически отчети. Счетоводителят ще извършва счетоводното обслужване по проекта и ще изготвя финансовите отчети по проекта. Техническият сътрудник ще подпомага дейността на ръководителя, ще отговаря за подготовката на материалите за медийното отразяване на проекта и ще оказва техническа помощ на експертите от центъра в подготовката и реализирането на комуникационните дейности. За да се гарантира законосъобразното изразходване на средствата от бюджета на проекта ще бъде нает сертифициран одитор, който да извършва независим финансов одит. За работа на екипа ще бъде предоставен оборудван офис и ще бъдат осигурени необходимите условия за реализирането на проектните дейности и извършване на контрол и мониторинг. Ще бъде подготвен подробен работен план-график за изпълнение на дейностите и отговорностите на всеки член на екипа. Експертите от екипа ще извършват подготовката, мониторинга на изпълнението, отчитането на предвидените дейности по проекта и оценката на постигнатите резултати. Ежемесечно ръководителят на Областния информационен център ще представя доклад за извършената работа на ръководителят на проекта. Ръковотелят на проекта ще докладва на ръководството на община Кърджали за хода на изпълнение на проекта. В рамките на проекта екипът на проекта и екипът на Областния информационен център ще проведат три работни срещи с ръководството на общината, на които ще се обсъдят постигнати резултати и ще се набележат последващите стъпки. Сформирането на екип с ясно разпределени отговорност между членовете му и организирането на работата му по подробен план–график ще гарантира качеството на изпълнение на заложените дейности и постигането на специфичните цели във времевата рамка на проекта Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Възнаграждения на екипа за управление на проекта / ръководител, счетоводител и технически сътрудник - 28 960 лв.; Разходи за подготовка на отчетните документи – 4104 лв; Резултати от дейността: - разработен подробен работен план-график за изпълнение на дейностите и отговорностите на всеки член на екипа; - осъществен ефективен контрол и мониторинг на изпълнението на планираните дейности; - проведени три работни срещи на екипа на проекта и екипа на Областния информационен център с ръководството на Община Кърджали.
Дейност 2 „Функциониране на Областния информационен център в град Кърджали”( Дейността на Областния информационен център в град Кърджали ще се основава на «Процедурния наръчник за работата на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България» и ще бъде насочена в няколко основни направления: Поддейност 2.1 Информационни услуги - Предоставяне на информация за оперативните програми, открити процедури и схеми за бъзвъзмездна финансова помощ, добри практики и обща информация за политиките на ЕС . Информацията ще бъде събирана, обобщавана и анализирана от експертите в центъра и ще бъде предоставяна безплатно на всички заинтересовани страни на място, по телефон и/или електронна поща. При постъпване на конкретни въпроси от страна на представители на целевите групи, екипът на центъра ще осигурява отговори и предоставяне на специализирана информация. Служителите в центъра ще подготвят списък на потенциалните бенефициенти по различните Оперативни програми. Периодично за различните групи бенефициенти, те ще подготвят и разпращат информация, съобразно спецификата на конкретната група. В рамките на проекта ще бъдат подготвени и публикувани в местната преса 14 тематични страници, свързани с Кохезионна политика и Оперативните програми. В центъра ще бъде обособено и място за свободен достъп до интернет. Посетителите в център ще имат на разположение информационни материали, подготвени от екипа и материали, разработени по други проекти, финансирани от Европейския съюз. Посетителите и постъпилите въпроси ще бъдат регистрирани в дневник. Екипът ще подготвя и календар на дейностите, които ще реализира Областния информационен център. Тези календари също ще се публикуват в местната преса. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Възнаграждения на екипа на центъра, състоящ се от ръководител и двама служители, за 32 месеца, през които ще фукционира центъра - 99 200 лв.; Разходи за наем на помещението и режийни разходи за 36 месеца – 32 266, 08 лв; Разходи за публикуване на обяви и календар на събитията, организирани от центъра- 3000 лв; Публикуване на 14 информационни страници – 9800 лв.; Интернет достъп за 32 месеца – 2 240 лв.; Консумативи за центъра- 12 800 лв; Изработване на рекламни тениски, шапки, торбички и календари на информационния център в Кърджали – 13 700; Отпечатване на бланки, пликове, тефтери на Областния информационен център в Кърджали – 6000 лв. Абонамент за два местни вестника „Нов живот” и „Арда нюз” – 1020 лв. Поддейност 2.2 Подготовка, отпечатване и разпространение на информационни материли Екипът на Областния информационен център ще подготви и разпространи сред заинтересованите страни следните информационни материали: • 9 тематични брощури, представящи седемте оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и кохезионната политика на Европейския съюз. Брощурите ще бъдат с параметри -10 страници с корицата, формат А4, пълноцветен печат и тираж 2000 броя за всеки тип, общо 18 000 брошури • Брошура «Добри практики», представяща добри практики в различни сфери- земеделие, туризъм, образование, култура, социални дейности и опазване на околната среда, с параметри 12 страници с корицата, формат А4, пълноцветен печат и тираж 3000 броя. Отпечатването ще бъде извършено от изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изскванията на Закона за обществените поръчки. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Отпечатване на 9 тематични брошури - 54 000 лв.; Отпечатване на брошура „Добри практики” - 9000лв. Поддейност 2.3 Подготовка и осъществяване на радио-рубрика «Европа и ние» по Общинско радио –Кърджали. Радио-рубриката «Европа и ние» ще включва поредица от 15 радиопредавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. Всяко от предаванията ще бъде с продължителност 15 минути и ще се излъчва по Общинско радио - Кърджали два пъти в рамките на един месец. Темите на предаванията и техният формат ще бъдат разработени от експерта „Комуникация, информация и логистика” с помоща на техническия сътрудник по проекта. За излъчване на предаванията ще бъде сключен договор с Общинско радио – Кърджали. Всеки два месеца ще се излъчва едно ново предаване. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Подготовка и излъчване на 15 радиопредавания - 2 250 лв.; Поддейност 2.4. Организирани и провеждане на информационни срещи,семинари и изнесени приемни дни, насочени към целевите групи 2.4.1 Организиране и провеждане на информационни срещи в седемте общини в Област Кърджали. В първите шест месеца след стартирането на дейността на центъра, експертите от центъра ще подготвят и проведат информационни срещи в седемте общини от Област Кърджали - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. На тези срещи те ще представят услугите, които предоставя центъра, обща информация за оперативните програми и възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз. На срещите ще бъдат поканени да присъстват представители на всички целеви групи. За участниците в срещите ще бъдат подготвени рекламни комплекти, съдържащи папки, химикали, резюмета на презентациите и допълнителни информационни материали. След навлизането в новия програмен период в първите четири месеца на 2014г., екипът отново ще подготви и проведе информационни срещи в седемте общини, на които ще представи новите стратегически документи, принципите и изискванията за финансиране на проекти по европейските фондове през новия програмен период. Логистичната подготовка на информационните срещи включва осигуряване на зали, кафе-паузи, изпращане на покани към целевите групи, разработване на презентации и материали за участниците. Изработването на рекламните комплекти ще бъде възложено на изпълнител след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП. Информационните материали в комплекта ще бъдат отпечатани в Областния информационен център. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Наем на зали за информационните дни - 700 лв.; Кетъринг за информационните дни – 2100 лв; Пътни и дневни разходи за екипа за провеждане на информационните дни – 1008 лв; Материали за участниците в информационните дни – 2800 лв; Рекламни комплекти, включващи химикал, папка и листове - 5000 2.4.2 Организиране и провеждане на 28 информационни семинари с целевите групи В рамките на 16 месеца ще бъдат проведени 28 еднодневни информационни семинари, насочени към различни целеви групи. Семинарите ще бъдат разделени на четири тематични групи от по 7 семинара в зависимост от целевите групи. Семинарите ще бъдат провеждани в седемте общини в Област Кърджали, а именно Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Конкретните теми на семинарите ще бъдат формулирани от екипа на центъра, след извършване на анкетно проучване на нуждите от информация на различните групи потенциални бенефициенти. Анкетното проучване ще се извърши от нает изпълнител. Първата група семинари ще бъдат насочени към местните власти и по специално към Общинските съвети и служителите в общинските администрации. Втората група ще бъде предназначена за земеделски производители, животновъди, предприемачи и собственици на малки и средни предприятия. Третата група ще бъде фокусирана към работещите в сферата на културата, образованието и социалните дейности и представители на неправителствени организации. Четвъртата ще бъде насочена към млади хора на възраст от 18 до 35 години. Организирането и провеждането на информационните семинари ще бъде възложено на външен изпълнител, избран с процедура съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Контролът на изпълнението на договора ще се извършва от екипа на центъра. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Провеждане на анкетно проучване - 4 900 лв.; Възнаграждения на лектори – 20 000 лв; Наем на зали и оборудване – 2800 лв; Материали за участниците – 3500 лв. Кетъринг – по 2 кафе паузи и обяд за 25 участници на семинар – 28 000 лв. Пътни и дневни на лекторите на семинарите – 5920 лв.; Пътни и дневни на екипа на центъра за провеждане на семинарите – 728 лв. 2.4.3 Организиране и провеждане на 21 изнесени приемни дни. В рамките на 24 месеца екипът на Областния информационен център ще организира и проведе по три изнесени приемни дни във всяка от седемте общини на Област Кърджали. Дните ще се провеждат по предварително обявен график и в тях ще могат да се включат представители на целевите групи, които не могат да посетят центъра. На тези приемни дни експертите ще дават консултации, ще отговарят на въпроси и ще предоставят информационни материали. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Наем на зали за приемните дни - 1050 лв.; Кетъринг за приемните дни – 1050 лв; Пътни и дневни разходи за екипа за провеждане на приемните дни – 756 лв; Материали за участниците в приемните дни – 4200 лв; Рекламни комплекти, включващи химикал, папка и листове - 5000 Поддейност 2.5. Създаване и поддържане на сътрудничество с управляващите органи, местните и регионални власти, регионалните медии и други мрежи за информация на ЕК. Екипът на центъра ще поддържа контакти с местните власти, областна администрация Кърджали и регионалните структури на централната власт. Регулярно ще им предоставя информация относно възможностите за финансиране. Служителите в центъра ще подпомагат информационните кампаннии на Управляващите органи на Оперативните програми. За тази поддейност не са необходими допълнителни разходи. Нейното изпълнение ще влиза в преките задължения на екипа на Областния информационен център. Резултати от дейността ще бъдат : - осъществени 320 консултации; - проведени 14 информационни дни, 28 информационни семинари и 21 изнесени приемни дни; - 700 участници в информационните семинари са повишили своите знания за Кохезионна политика и възможностите за финансиране; - 105 представители на целевите групи са получили консултации на място; - публикувани 14 информационни страници и 10 обяви в местна преса; - излъчени 15 радиопредавания в радио-поредица „Европа и ние”; - отпечатани и разпространени 18 000 тематични брощури, представящи седемте оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и кохезионната политика на Европейския съюз и 3000 брощури «Добри практики», представящи добри практики в различни сфери; - разпространени рекламни материали – 500 шапки, 500 тениски, 3000 торбички и 900 календара.
Дейност 1 „Създаване на Областен информационен център в град Кърджали" В рамките на шест месеца ще бъде създаден Областен информационен център в град Кърджали. Дейността включва две поддейности: Поддейност 1.1 Създаване на Областен информационен център Центърът ще се помещава в офис №5 на Информационния център на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД. Офисът се намира в идеалния център и е нает за целите на проекта. Той е с площ от 77.20 кв. м., разположен е на два етажа и има собствен санитарен възел и тераса от 19.00 кв. м. Наетото помещение е в добро фукционално състояние и е необходимо само да бъде освежено чрез цялостно пребоядисване. В рамките на един месец ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, съгласно изискванията на НВМОП, който ще извърши боядисването. Обзавеждането на помещението на центъра ще бъде осъществено след получаването от Централния информационен офис на оборудването и обзавеждането, необходимо за функционирането на центъра. Вътрешното оформление на центъра ще бъде съобразено с изискванията от ”Наръчникза работата информационните центрове” и „Концепцията за брандинг и визия на информационните центрове”. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Разходи за освежаване на помещението - 1181,00 лв. Поддейност 1.2 Подбор на служителите в Областният информационен център. В Областният информационен център ще работи екип от трима служители – един ръководител на центъра, експерт „Информационно обслужване и услуги” и експерт „Комуникация, информация и логистика”. Ръководителят на центъра ще планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от Ръководителя на проекта, Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) и Централния информационен офис /ЦИО/ в София. Експертът „Информационно обслужване и услуги” ще извършва информационни и експертни дейности. Експертът „Комуникация, информация и логистика”. ще осъществява информационни, комуникационни и експертни дейности. Ще бъде сформирана комисия, която в рамките на три месеца ще подготви, обяви и проведе конкурс за избор на служителите в центъра. Критериите за избор ще бъдат съобразени с изискванията, залегнали в длъжностните характеристики за отделните позиции в екипа на центъра. В комисията ще участват експерти от Община Кърджали и ще бъдат поканени да се включат представители на Управляващия орган на ОП „Техническа помощ” и ЦИО. Избраните служители ще преминат обучение за работа в областния информационен център, което ще бъде организирано от Централния информационен офис. Дейността на Областния информационен център е в пряка зависимост от една страна от материалната обезпеченост – подходящо помещение, сигурни комуникации, разнообразни и достъпни информационни материали, съвременно оборудване и обзавеждане, а от друга от личностните качества и подготовката на служителите в него. Създаването на Областния информационен център ще улесни достъпа на жителите от Област Кърджали до информация, свързана с Кохеционната политика на ЕС и възможностите за финансиране на проекти в различни сфери. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Разходи за публикуване на 3 обяви за конкурса - 600 лв. Поддейност 1.3 „Доставка на Multitouch surface устройство и обзавеждане за Областен информационен център в гр. Кърджали” За нуждите на Областния информационен център ще бъде закупено, доставено и монтирано, следното оборудване и обзавеждане: • Multitouch surface устройство 1 броя, включващо 4 вградени компютърни конфигурации и 4 Multitouch surface дисплея; • Бюра – 3 броя; • Модули за заседателна маса – 4 броя; • Контейнер с три чекмеджета – 3 броя; • Шкаф с две врати и открити стилажи – 3 броя; • Стелаж без врати – 3 броя; • Стол /работен/ - 3 броя; • Стол /посетителски/ - 20 броя; • Стол за touch screen – 4 броя; • Закачалка – 1 брой. Изпълнители, които ще извършат доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането ще бъдат избрани след провеждане на процедури, съгласно изискванията на ЗОП. Оборудването и обзавеждането са необходими за осигуряване на привлекатилни условия за посетителите и подходящи условия за работа на екипа . Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Разходи за Multitouch surface устройство - 12 883,00 лв. Разходи за обзавеждане – 8887 лв. Поддейност 1.4 „Извършване на брандиране на помещенията на Областен информационен център в град Кърджали” За да се осигури разпознаваемостта на Областния информационен център в Кърджали, като част от мрежата на 27-те ОИЦ, ще се постави едно релефно лого на една от стените в центъра и ще се брандират вратите и прозорците. Брандирането ще бъде съобразено с изискванията на Концепцията за брандинг и визия на 27-те ОИЦ и ще бъде извършено от изпълнител, избран след провеждане на процедура съгласно изискванията на ЗОП. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Разходи за 1 брой релефно лого - 405 лв. Разходи за брандиране прозорци и вратата на ОИЦ- 26 кв.м.- 1092 лв.
Дейност 3 „Медийно отразяване и осигуряване на публичност на проекта” Екипът по проекта ще подготви и проведе четири пресконференция, на които ще бъдат поканени всички представители на местните и регионалните медии. На първата пресконференция ще бъдат представени целите и дейностите на проекта. Втората пресконференция ще бъде проведена при стартирането на дейността на Областния информационен център и на нея ще бъдат презентирани услугите и възможностите, които той ще предоставя. На трета пресконференция, която ще бъде проведена в средата на изпълнението на проекта, ще бъде представени резултатите от работата на центъра. Четвъртата пресконференция ще бъде проведана в края на проекта и на нея ще бъдат презентирани цялостното изпълнение на проекта и постигнатите резултати. Регулярно на местните и регионалните медии ще се предоставя информация за хода на изпълнението на проекта, която ще бъде публикувана и на уеб-страницата на община Кърджали. За популяризирането на възможностите, които ще предоставя Областния информационен център ще бъдат подготвени, отпечатани и разпространени 2000 броя дипляни. На дипляни ще бъдат посочени услугите Ще бъдат изработена информационна табела, два информационни банера на стойки и два информационни винилови плакати, които ще популяризират проекта, оперативната програма и финансирането от страна на Европейския съюз. Изпълнителят ще бъде избран чрез процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Информационната табела и информационните винилови плакати ще бъде поставени в Областния информационен център, а информационните банери ще се използват при всички събития и срещи, организирани от центъра. Видът и съдържанието на информационните материали ще бъдат съобразени с Регламент (ЕО) № 1828/2006 на ЕК, указанията за осъществяване на мерки за информиране и публичност на бенефициентите на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 -2013 г. и концепцията за брандинг и визия на 28-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Популяризирането на целите, финансирането и резултатите от проекта е насочено към осигуряването на пълна прозрачност и публичност при реализирането на проекта. Избраните методи на информиране на общността отчитат спецификата на отделните групи в общността и позволяват за кратко време да се достигне до много широк кръг от потребители. Разходите необходими за извършването на тази поддейност: Разходи за провеждане на 4 пресконференции - 1200лв.; Публикуване на статии за работата на центъра – 1500 лв; Изработвене на дипляни – 5000 лв.; Резултати от дейността: - проведени 4 пресконференции; - публикувани 5 материала в местните медии и прес-съобщения на уеб-страниците на община Кърджали; - отпечатани и разпространени 2000 дипляни за Областния информационен център в гр. Кърджали;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 950 BGN
Общ бюджет: 473 416 BGN
БФП: 473 416 BGN
Общо изплатени средства: 394 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 473 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 75 467 BGN
2012 51 248 BGN
2013 108 072 BGN
2014 138 058 BGN
2015 21 516 BGN
394 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 402 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 64 147 BGN
2012 43 561 BGN
2013 91 861 BGN
2014 117 349 BGN
2015 18 289 BGN
335 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 320 BGN
2012 7 687 BGN
2013 16 211 BGN
2014 20 709 BGN
2015 3 227 BGN
59 154 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз