Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114509193 "СТОРМ ОДИТ" ЕООД гр. Плевен
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр.Плевен ул."Акад. Йордан Трифонов" № 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Форинвест” ООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството BG161PO003-2.1.06-0125-C0001
Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0389-C0001
"ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО - СТОЛИЦА НА ТИКВАТА" BG161PO001-1.1.10-0006-C0001
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
"Създаване и развитие на "Евробилдинг" инкубатор" като регионална структура в подкрепа на малкия и среден бизнес" BG161PO003-2.2.01-0030-C0001
Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица BG161PO001-1.1.11-0050-C0001
Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич" BG161PO001-3.1.03-0004-C0001
РАВНИ В ПРАВАТА СИ – нов модел за неформално джендър-обучение на младите хора от малките населени места BG051PO001-7.0.07-0184-C0001
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0023-C0001
"Нови знания - нова работа - нов живот" BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево" BG161PO001-5.3.03-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз