Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/020-01
Наименование: "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево"
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектно предложение "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево " е създаване на инструмент за планиране с времеви хоризонт 2020 г., който да осигури социална, икономическа и екологична устойчивост в рамките на града.
Дейности: дейност 4: "Одит" дейност 4: "Одит"
дейност 5: "Информация и публичност" дейност 5: "Информация и публичност"
дейност 1: "Организация и управлевние на проекта" дейност 1: "Организация и управлевние на проекта"
дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “ дейност 2 „Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки “
дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР" дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 164 502 BGN
БФП: 164 502 BGN
Общо изплатени средства: 123 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 571 BGN
2015 67 929 BGN
123 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 722 BGN
2015 60 778 BGN
110 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 850 BGN
2015 7 150 BGN
13 000 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз