Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАВНИ В ПРАВАТА СИ – нов модел за неформално джендър-обучение на младите хора от малките населени места
Бенефициент: Сдружение “Младежко Бюро за социални услуги и граждански инициативи” - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да разработи иновативен модел за неформално обучение на младите хора за превенция на дискриминация на жените в малките населени места;
Дейности: Разработване на иновативна методология за неформално обучение на младите хора в училищна възраст по джендър-равенство; Методиците от двата експертни екипа ще разработят методология за неформалното обучение. Тя ще съдържа обучителните методи и инструментите за обучение, съдържателна част, програми по дни и организиране на младежки събития с джендър насоченост. Основна част на методологията ще бъде отделена на обучението на обучители. Методологията ще бъде издадена в Наръчник за прилагането й на български и румънски език. Тя ще бъде разработена от наетите методици и консултанта, които ще работят в екип.
Конференция за представяне на методиката и за изграждане на Транснационална „Мрежа за джедър-равенство”; Конференцията ще се проведе в България. В нея ще участват включените в проекта експерти, членове на целевата група и привлечени за целта представители на други заинтересовани организации, които работят в сферата на неформалното младежко образование и джендър-темите. На конференцията ще бъдат представени проектните дейности и резултатите от тях, както и новата методология за неформало обучение по джендър-равенство. В хода на конференцията ще бъде представена идеята за изграждане на неформална транснационална еформална мрежа за сътрудничество между НПО, експерти, обучители и младежки лидери.
Обучение на обучители за прилагане на методологията; Обучението ще се проведе изнесено в подходящи за целта бази на територията на България и на територията на Румъния. В него ще се включат представителите на целевата група и експертите. Всяко едно от двете обучения ще се проведе по предварително разработена програма, в рамките на пет учебни дни за всеки обучителен семинар, като всеки ден ще съдържа 8 учебни часа. Ще бъдат използвани интерактивни методи, подходящи за обучение на възрастни /дискусии, работа в малки групи, дискусии, обмяна на опит, симулативни игри/.
Осигуряване на публичност на проектните дейности; За осигуряване на публичността на проекта ще бъдат проведени две пресконференции – в стратовия и във финалния проектен етап. В тях ще участват представители на проектния екип, представители на целевата група, на местните и регионални, печатни и електронни медии. Ще бъдат издадени и разпространени информационни брошури. Ще бъдат изработени информационна табела и банери, които ще бъдат поставени – табелата – в офиса на Кандидата, в който ще се администрира проекта, а банерите – при провеждането на публичните събития. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат осигурени 12 публикации в печатните медии и радио – и телевизионно предаване с общо 12 излъчвания.
Проучване в малките населени места на територията на регион Плевен, България и регион Корабия, Румъния; Проучването е необходимо за да бъдат изследвани причините и факторите за проявите на дискриминиране по полов признак в малките общности, дефицита от информираност и познания на младите хора от малките населени места относно проблемите на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър. Ще бъдат изследвани и описани успешни практики, прилагани от неправителствени организации за повишаване на познанията и изграждане на практически умения за насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до ресурсите на обществото, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.
Работни посещения на експертните екипи за наблюдение и съвместни консултации относно резултатите от изследването; Двата експертни екипа и представители на целевата група /по 10 участника за всяко посещение/ ще осъществят по едно посещение в страната на партньорите – българският екип в региона на Корабия, румънския екип в региона на Плевен. По време на работните посщения ще бъдат обсъдени Анализите от изследванията, ще се проведат наблюдения върху добри практики в двете страни, ще бъдат осъществени съвместни консултации за предстоящите проектни дейности. За постигане на очакваните резултати ще бъдат разработени програми за всеки един от петте дни на всяко едно от посещенията.
Апробиране на методологията, чрез провеждане на тестови обучения в четири селски читалища в община Плевен и в четири училища в малки населени места в региона на гр. Корабия; Тестване на иновативната методология в практиката и осигуряване на практически опит на подготвените обучители при прилагането й
Работни посещения на българския и румънски експертни екипи за наблюдение, оценка и супервизия на неформалните обучения на място в двете държави Експертите на двете партньорски организации ще проведат пряко наблюдение върху провеждането на едно тестово обучение в България и едно тестово обучение в Румъния. Това наблюдение ще осигури външна оценка на приложената методология, както и на качеството на обучителния процес.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 221 231 BGN
Общ бюджет: 188 439 BGN
БФП: 188 439 BGN
Общо изплатени средства: 188 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 246 BGN
2014 36 716 BGN
2015 107 477 BGN
188 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 609 BGN
2014 31 208 BGN
2015 91 356 BGN
160 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 637 BGN
2014 5 507 BGN
2015 16 122 BGN
28 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проучване - проект 0184
Индикатор 2 (Д) Проведено анкетиране - проект 0184
Индикатор 3 (Д) Интервюта - проект 0184
Индикатор 4 (Д) Фокус - групи
Индикатор 5 (Д) Партньорски посещения - проект 0184
Индикатор 6 (Д) Участници в посещенията по проект 0184
Индикатор 7 (Д) Разработена иновативна методология
Индикатор 8 (Д) Издаден Наръчник по проект 0184
Индикатор 9 (Д) Проведени обучения на обучители
Индикатор 10 (Д) Проведена конференция по проект 0184
Индикатор 11 (Д) Сформирана неформална транснационална мрежа
Индикатор 12 (Д) Проведени пресконференции по проект 0184
Индикатор 13 (Д) Изработени информационни брошури - проект 0184
Индикатор 14 (Д) Информационни табели - проект 0184
Индикатор 15 (Д) Информационни банери - проект 0184
Индикатор 16 (Д) Медиини публикации и излъчвания - проект 0184
Индикатор 17 (Д) Информационни папки
Индикатор 18 (Д) Информирани граждани
Индикатор 19 (Д) Публикации в местните печатни медии - проект 0184
Индикатор 20 (Д) Включени в мрежата организации
Индикатор 21 (Д) Включени в мрежата експерти
Индикатор 22 (Д) Участници в конференцията по проект 0184
Индикатор 23 (Д) Обучени обучители по проект 0184
Индикатор 24 (Д) Разпрострен наръчник сред потенциални ползватели на методологията
Индикатор 25 (Д) Доклади от участниците
Индикатор 26 (Д) Наблюдавани практики
Индикатор 27 (Д) Изследвани потребности в регионите на партньорите
Индикатор 28 (Д) Изследвани нагласи в регионите на партньорите
Индикатор 29 (Д) Изведени успешни практики - проект 0184
Индикатор 30 (Д) Доклад-анализ - проект 0184


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз