Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/031
Наименование: Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектно предложение “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево” е осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни социални услуги в общността.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и реконструкция на сграда, предназначена за защитено жилище
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Независим строителен надзор
дейност 6 Доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане за ЦНСТ и защитеното жилище
дейност 7 Информация и публичност на дейностите по проекта
дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 097 070 BGN
Общ бюджет: 1 004 460 BGN
БФП: 1 004 460 BGN
Общо изплатени средства: 1 004 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 004 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 004 748 BGN
2014 0 BGN
2015 - 288 BGN
1 004 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 853 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 854 036 BGN
2014 0 BGN
2015 - 245 BGN
853 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 150 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 712 BGN
2014 0 BGN
2015 - 43 BGN
150 669 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 6 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз