Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/041
Наименование: Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич"
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 20.02.2012
Дата на приключване: 25.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно преложение е възстановяване и съхраняване на културно-историческите ресурси, овладяването на нови природни и обществени терени на община Ботевград за предлагане на конкурентни и търсени от пазара специализирани форми на туризма и увеличаване на приноса на туризма за устойчиво социално-икономическо развитие на Общината и трудовата заетост на нейното население.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на Обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация за: строителство, строителен надзор, лицензиран експерт счетоводител, за одит на проекта, публичност на проекта и публичност на обекта
Дейност 3. Строителен и авторски надзор на проекта
Дейност 4. Консервация, реставрация и експониране на археологически обекти
Дейност 5. Изграждане на експозиционни пътеки и места за отдих
Дейност 6. Рехабилитация на пътен участък
Дейност 7. Изграждане на електрическа мрежа Дейността няма да се изпълнява през 7,8 и 12 месец на първата година и през 1, 7 и 8 месец на втората година
Дейност 8. Изграждане на паркинг и подпорна стена Дейността няма да се изпълнява през 7 и 8 месец на първата година.
Дейност 9. Изграждане на Посетителски информационен център
Дейност 10. Озеленяване
Дейност 11. Маркетинг
Дейност 12. Обучения, пряко свързани с подкрепяните атракции и съоръжения
Дейност 13. Публичност
Дейност 14. Одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 982 058 BGN
Общ бюджет: 3 801 528 BGN
БФП: 3 655 145 BGN
Общо изплатени средства: 3 655 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 655 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 240 139 BGN
2014 1 415 721 BGN
2015 - 715 BGN
3 655 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 106 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 904 118 BGN
2014 1 203 363 BGN
2015 - 608 BGN
3 106 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 548 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 336 021 BGN
2014 212 358 BGN
2015 - 107 BGN
548 272 BGN
Финансиране от бенефициента 171 544 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз