Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107561866 "ЕКС-ПРЕС" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово, ул. Батак 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
„МОГА – младежки, общински и граждански активности” BG051PO001-4.2.03-0348-C0001
„Заедно с теб – грижа за хора в здравен и социален риск” BG051PO001-5.2.07-0025-C0001
--- BG161PO003-2.1.06-0143-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово BG161PO002-3.3.02-0006-C0001
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово BG051PO002-1.3.04-0015-C0001
“Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” BG051PO002-2.5.01-0011-C0001
Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово BG161PO001-1.1.11-0041-C0001
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД BG051PO001-2.3.02-0083-C0001
Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика BG051PO001-7.0.07-0121-C0001
„С грижа към бъдещите поколения” BG161PO003-1.1.03-0038-C0001
Труд и безопасност във фирма Тисина BG051PO001-2.3.03-1076-C0001
„Експертите в Областна администрация - Габрово - компетентни, мотивирани, ефективни” BG051PO002-2.2.09-0060-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка BG161PO003-1.1.07-0227-C0001
"С внимание към младите хора" BG051PO001-1.1.13-0494-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз