Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0083-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02010
Наименование: "Подобряване условията на труд в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА"" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд и да се повиши производителността на заетите в „Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД при стриктно спазване и придържане към нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1- Екипно функциониране на проекта Сформирането на квалифициран екип от експерти, изцяло отговарящ на спецификата на проектното предложение, е ключов момент за успешното управление на проекта. Работата в екип, която се изразява в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, е важен фактор за успех. Поради това, с цел обезпечаване ефективното и навременно изпълнение на проектните дейности, ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта, който ще поеме ангажимент за неговата цялостна реализация. Чрез създаване на екип по управлението на проекта, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговата реализация. За целта, със Заповед на Изпълнителния директор ще бъде сформиран екип на проекта, който ще поеме грижата за неговото цялостно управление и изпълнение. Основни функционални характеристики на екипа ще обхващат: - Да ръководи цялостното изпълнение на проекта, като организира и контролира работата на екипа на проекта; - Да ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на подизпълнители от страна на бенефициента и провеждането на тръжните процедури; - Да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; - Да координира отношенията с подизпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган. - Да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; - Да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите. - Да осъществява оперативната комуникация с Управляващия и Договарящия орган на ОП; - Да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; - Да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; - Да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя. - Да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; - Да организира и съхранява документацията по проекта. - Организирането на счетоводната отчетност по проекта; - Изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган; - Целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; - Координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; - Организиране на съхранението на финансовата документация по проекта. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират на работни срещи не по-малко от веднъж месечно. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност До настоящия момент в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” са извършвани дейности по анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност, но налице е необходимост от задълбочаване на анализа с цел качествено подобряване на условията безопасен и здравословен труд: Анализите и проектирането на организацията на трудовата дейност ще включат анализи на необходимите мерки за подобряване безопасността на труда; анализ и оценка на риска, в.т.ч. оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места; анализ на факторите на работната среда микроклимат, шум, токсични вещества, осветление в зависимост от конкретните условия на работното място;.анализ на здравното състояние, анализ на пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа въз основа на предварителните и периодичните медицински прегледи и влиза във връзка с личните лекари; анализ на трудовите злополуки; анализ на заболеваемостта по въведените болнични листове и проведени профилактични прегледи и го предава в РИОКОЗ. Структурата на анализа на състоянието, в съответствие с изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще съдържа най-малко следните основни части и информация: (1) Въведение – Кандидатът ще опише сегашното състояние на болничното заведение и организацията на работния процес; (2) Изложение и анализ – Кандидатът ще опише идентифицираните силни и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени; (3) Обосновка за оптимизиране на работата и необходимостта от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – В тази част ще бъде обосновано и надлежно описано по какъв начин ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Тота Венкова”. Ще бъде включена информация за методите и средствата, които се планира да бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в болницата. (4) Заключение
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3- Закупуване на материали и оборудване – специализирано работно облекло За целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е необходимо закупуване на специализирано работно облекло. Целта е да се подобри защитата от рисковете на работното място с помощта на нови лични предпазни средства. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място, ще осигури по-голяма защита при работа и съответно ще допринесе за здравословни условия на труд Планира се закупуването на следното специализирано работно облекло с оглед изпълнение на целите на програмата и проекта: Специализирано работно облекло: Операционни екипи (туника и панталон) - 300 броя; Операционни престилки – 300 броя; Дамски престилки, бели, дълъг ръкав - 500 броя; Дамски престилки, бели, къс ръкав - 500 броя; Мъжки престилки, бели, дълъг ръкав- по два бр. на служител – 220 броя; Цветни работни престилки, дълъг ръкав- по два бр. на служител – 40 броя; Цветни работни гащеризони, дълъг ръкав- по два бр. на служител – 30 Броя; Работни обувки- 567 чифта (ортопедична подметка)
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Провеждане на обучения на служителите Във връзка с направените анализи и констатирани нередности, рискове и злополуки през 2010 година ясно се откроява нуждата от провеждане на серия от специализирани обучения по безопасни и здравословни условия на труд. С оглед постигане на заложените проектни цели, както и в следствие на реализираните инвестиции в рамките на реализацията на проекта, следва да бъдат организирани и проведени обучения на служителите, съобразени със спецификата на новозакупените предпазни средства и материали Ще бъдат проведени следните обучения: 1. Курс за обучение по безопасност и здраве при работа съгласно изискванията на чл. 6 и 7 от Наредба № РД – 07- 02 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; В съответствие с изискванията на Наредбата, експертите, които ще осъществяват обученията на служителите, ще изготвят програми за обучение и обучителни модули, съобразени с предвидените за закупуване в рамките на настоящия проект специализирани предпазни средства и материали. Те ще изготвят план-график за провеждане на обученията на служителите от отделните болнични отделения, като ще бъдат съобразени и с работния график на служителите във връзка с изпълнение на трудовите им задължения. Обученията ще бъдат извършвани в съответствие с установените специфични потребности и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на новозакупените специализирани материали и предпазни средства
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5- Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта. При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. МБАЛ „Д-р Тота Венкова” ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: • Провеждане на стартираща и заключителна Пресконференция с оглед информиране на заинтересовани страни и целеви групи по проекта – брой - 2 • Публикации след провеждане на всяка от планираните пресконференции в местни електронни медии и вестници –- общо 2 броя; • Изработване на информационни брошури, популяризиращи основните проектни дейности, дефинираните цели и очаквани резултати – 500 броя; • Информационно табло –1 брой; • Банер за осигуряване изискванията за визуализация на предвидените за провеждане пресконференции със заинтересованите страни и целеви групи – брой - 1 • Папки – брой – 50; • Информационни стикери за предвидените по проекта ДМА – брой – 128;
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6- Одит на проекта След реализацията на всички заложени за изпълнение проектни дейности, ще бъде извършен задължителен финален одит на проекта от независим сертифициран одитор, в съответствие с изискванията на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” и Насоките за кандидатстване, като изготвеният от него Доклад ще бъде приложен към финалния отчет на проекта. Основната цел на одита е да провери, дали декларираните по проекта разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие със сключения договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чрез осъществения одит ще се удостовери непрекъснатостта на финансовия и счетоводен контрол, извършван в хода на проекта, както и достоверността на всички разходно-оправдателни документи, изготвени в съответствие с българското и международно счетоводно законодателство, свързани с извършваните плащания. МБАЛ „Д-р Тота Венкова” ще осигури и достъп на всички органи на УО да извършват одит въз основа на разходно-оправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКС-ПРЕС" ООД
МАК-В ЕООД
АБАКУС ОДИТИНГ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 690 BGN
Общ бюджет: 123 706 BGN
БФП: 98 965 BGN
Общо изплатени средства: 98 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 965 BGN
2015 0 BGN
98 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 120 BGN
2015 0 BGN
84 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 845 BGN
2015 0 BGN
14 845 BGN
Финансиране от бенефициента 25 938 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз