Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0006-C0001
Номер на проект: 3/15.08.2013
Наименование: Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово” съответства на целта на мярката за подкрепа, а именно: ОБЩА ЦЕЛ - Осигуряване на ефективно функциониране на областен информационен център в Община Габрово, предоставящ информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ☼ Осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР; ☼ Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ (Структурни и Кохезионен фонд) за всички социални, етнически и възрастови групи, като се осигури широк набор от възможности за получаване на тази информация. За изпълнението на описаните цели в проектното предложение са предвидени следните дейности: ДЕЙНОСТИ по организация и управление ДЕЙНОСТИ, свързани с предоставяне на услуги от ОИЦ Управление, изпълнение и отчитане на проекта Подготовка на
Дейности: Дейност 7 Сформиране Екип на ИЦ Дейност 7 Сформиране Екип на ИЦ
Дейност 1 Управление, изпълнение и отчитане на проекта Дейност 1 Управление, изпълнение и отчитане на проекта
Дейност 5 Подготовка на техническа документация за СМР Дейност 5 Подготовка на техническа документация за СМР
Дейност 3 Постигане на информация и публичност Дейност 3 Постигане на информация и публичност
Дейност 2 Мониторинг и контрол Дейност 2 Мониторинг и контрол
Дейност 4 Избор на изпълнители Дейност 4 Избор на изпълнители
Дейност 8 Предоставяне на услуги от Информационния офис Дейност 8 Предоставяне на услуги от Информационния офис
Дейност 6 Осъществяване на СМР Дейност 6 Осъществяване на СМР
Дейност 9 Разработване и разпространение на печатни/аудиовизуални материали Дейност 9 Разработване и разпространение на печатни/аудиовизуални материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 577 576 BGN
Общ бюджет: 572 166 BGN
БФП: 572 166 BGN
Общо изплатени средства: 462 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 572 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 000 BGN
2012 80 920 BGN
2013 123 288 BGN
2014 147 793 BGN
2015 30 061 BGN
462 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 486 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 000 BGN
2012 68 782 BGN
2013 104 795 BGN
2014 125 624 BGN
2015 25 552 BGN
392 752 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 000 BGN
2012 12 138 BGN
2013 18 493 BGN
2014 22 169 BGN
2015 4 509 BGN
69 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз