Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Заедно с теб – грижа за хора в здравен и социален риск”
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Модул 1 Дейности по организация и управление: Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУ/; Публичност и визуализация; Мониторинг; Отчитане и докладване. Модул 2 Предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”: Набиране и подбор на потребители на услугата „домашен помощник”; Набиране и проучване на кандидати за „домашни помощници”; Обучения (въвеждащо за новите и поддържащо за прехвърлените от фаза 1) на „домашните помощници”; Регламентиране на услугата „домашен помощник”; Реализиране на услугата „домашен помощник”; организиране и провеждане на културни събития.
Дейности: Сформиране на Екип на управление на проекта /ЕУ/ Организацията, управлението и отчитането на проекта ще се осъществява от Екип за управление /ЕУ/ на проекта, който ще включва ръководител проект, координатор, счетоводител и технически асистент. Членовете на екипа са избрани на база следните критерии: образователна степен, професионален опит, опит в сферата на настоящото проектно предложение, способност за работа в екип, организационни и комуникативни умения. Ръководителят на проекта, координаторът, техническият асистент и счетоводителят са определени, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема с приложени автобиографии (Приложение Г).
Публичност и визуализация При изпълнението на проекта се предвиждат следните мерки: 1.2.1.Информационни материали, насочени към потенциалните потребители на услугата и кандидатите за „домашни помощници”: • периодични публикации в пресата - 14 бр.; • Радиопредавания - 4 бр.; • електронни съобщения в сайта на Общината – 3 бр.; • информационна листовка, представяща социалната услуга „домашен помощник” – 200 бр.; 1.2.2. Дейности за визуална идентификация: • отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта сред обществеността – 300 бр.; • изработване на визуализираща табела – 6 бр.; • изработване на рекламни тениски – 100 бр.; 1.2.3. Организиране и провеждане на първоначална и заключителна информационна кампания с представители на заинтересованите страни, институции, местни медии. • Провеждане на информационни срещи с населението в селата – 5 бр.; • Провеждане на пресконференции – 2 бр.; Гореописаните мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността, свързани със заложените цели, постигнатите резултати и добрите практики в хода на проектната реализация.
Мониторинг и контрол Екипът предвижда използването на мониторинг и контрол, като средства за гарантиране доброто финансово и техническо изпълнение на дейностите по проекта. Формите на мониторинг и контрол включват: • Екипът на управление ще : - провежда седмични работни срещи, които ще гарантират изпълнение на плана за действие; - представя технически и финансови отчети, съгласно насоките на настоящата схема и СФУК на Община Дряново. • Дружеството за социално подпомагане –партньор по проекта и доставчик на социалната ще: - реализира обученията, и ще осъществява контрол по изпълнението, като следи предоставянето на услугите да се извършва в съответствие с индивидуалните планове на потребителите; - осъществява наблюдение на работата на домашните помощници и ще извършва веднъж месечно мониторинг в дома на всеки потребител.; - Резултатите от проведените мониторингови срещи ще бъдат оценявани, документирани и приложени в досиетата на домашните помощници и в тетрадката - дневник на потребителите.
Отчитане и докладване Екипът за управление /ЕУ/ ще: • изготвя технически доклади и финансови отчети, съгласно изискванията на настоящата схема и СФУК на Община Дряново; • поддържа актуална информация за доходите /размера или липсата им/ на потребителите и определя месечната такса; • изчислява реално отработените дни/часове от лицата, предоставящи услугата „домашен помощник” и изплаща възнаграждението им; • води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводство. ЕУ ще събира и съхранява всички необходими данни за осъществяване на финансово управление на проекта; • поддържа контакти и синхронизира дейността си с Регионалния представител на МТСП в Габрово, “Бюро по труда” - Дряново и други страни с професионална ангажираност към съответната проблематика. Осигуряването на отчетност и документираност в съответствие с принципите на добро финансово управление и администриране на дейностите, при съгласуваност и координация с институциите и заинтересованите страни.
Набиране и подбор на потребителите на услугата „Домашен помощник” ЕУ, след провеждане на публично оповестяване населението от селата в Общината / чрез информационните срещи в 5 села, листовки и др./ през първия месец набира кандидати за потребители на услугата „Домашен помощник” чрез събиране на заявления и необходимите документи. Доставчикът осигурява оторизиран специалист, за изготвяне на оценка за специфичните потребности на кандидатите на услугата „Домашен помощник”, който предоставя на бенефициента изготвените оценки и списък на лицата, подредени в низходящ ред. През втория месец ползвателите на социалната услуга се определят, при спазване на изискванията от Раздел ІV – Условия и ред за ползване на услугата „домашен помощник”, от Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността . Партньорът – Сдружение „Дружество за социално подпомагане” Дряново, подпомага бенефициента за информиране на общността, осъществява подбора на потребителите и осигурява изработване оценки на кандидатите.
Набиране и подбор на „домашните помощници” След публично оповестяване, в 14 – дневен срок, партньора набира кандидати за „домашни помощници”, като с предимство се приемат документите на лицата, работили по проект „Домашен помощник” – фаза 1. След изтичане на срока, партньорът ще осъществи преглед на документацията на кандидатите, включващо предишен опит и квалификация, личностни качества, мотивация и прави подбор на кандидатите. Подборът на лицата за изпълнение на услугата „домашен помощник” ще бъде осъществен в съответствие с изискванията на раздел V - Управление на услугата „домашен помощник” от Указание по организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността „домашен помощник”. За целта ще бъде проведено интервю и оценяване на кандидатите за домашни помощници./безработни млади хора; заети лица, но желаещи допълнителна социална работа и активни пенсионери/. Настоящата дейност е необходима за постигане на обективен избор на кандидати за „домашен помощник”, при максимално съответствие между качествата на определените лица и характера на предлаганата услуга. През втория месец, с определените кандидати за домашни помощници, бенефициента ще сключи трудови и граждански договори.
Обучение на домашните помощници. Дружеството за социално подпомагане – партньор по проекта ще организира и проведе обучение на „домашните помощници” в два обучителни модула : 1 модул – Въвеждащо обучение за 15 лица, кандидати за домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 от настоящата схема. /3 дни/ . В процеса на обучение ще бъдат: • придобити необходимите знания и умения за качествено предоставяне на услугата, с оглед зачитане личното пространство и достойнство на потребителя; • предоставена информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата, предвид социалните характеристики на потребителите; • представени добри практики от сходни дейности и установени положителни практики в страната и опит в ЕС. Обучението ще включва: запознаване с действащата в сферата нормативна уредба; основи на социалната работа със самотно живеещи и хора с увреждания; предоставяне на социални услуги в общността; мобилна социална работа; съвместни дейности с близки на самотно живеещи и хора с увреждания . 2 модул - Поддържащо обучение за 32 домашни помощници / 1 ден/, което има за цел да предостави специализирана информация на „домашните помощници” за работа с възрастни хора и терминално болни; специфика на общуване и работа с възрастни хора лица с увреждания; характеристика на уврежданията и други.
Регламентиране на услугата „Домашен помощник” Дейността предвижда регламентирането на услугата ”Домашен помощник” чрез изготвяне на следните документи: 2.4.1. Договор - образец между бенефициента, домашния помощник и потребителя. на услугата „домашен помощник”, в който са регламентирани предмета на договора и взаимните права и задължения на страните. 2.4.2.Длъжностни характеристики на „домашния помощник” в които са фиксирани изискванията за длъжността и задълженията на ангажираните като „домашни помощници”. 2.4.3. Правилник за вътрешния ред /ПВР/ Правилникът за вътрешния ред : • урежда цялостната организация и дейност на социалната услуга; • предлага разработена процедура по подаване и разглеждане на жалби. 2.4.4 Разработване и приемане на етичен кодекс. Разработването на горепосочената документация е в съответствие с утвърдените изисквания на Агенцията за социално подпомагане и гарантира законосъобразно предоставяне на социалната услуга.
Реализиране на услугата „Домашен помощник” 2.5.1. Сключване на договор между доставчика, домашния помощник и потребителя Съгласно изискванията на настоящата схема се предвижда сключването на договор между доставчика, домашния помощник и потребителя за условията на предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”. В договора ще се определят правата и задълженията на страните, като се конкретизират предоставяните услуги и плащането им. 2.5.2. Изготвяне на индивидуален план на потребителя на услугата. За предоставяне на адекватна социална услуга, на всеки потребител ще бъде изготвен индивидуален план за работа, съобразен с изразеното желание и резултатите от социалната оценка на нуждите. След шестмесечния период ще бъдат изготвени оценки за предлаганата услуга, състоянието на потребителя и при нужда ще бъдат внесени корекции на индивидуалните планове. 2.5.3. Осъществяване на дейностите, предоставяни от „домашните помощници” на потребителите „Домашните помощници” ще осъществяват дейности, подпомагащи определените потребители в ежедневието им, при организиране на бита и поддръжка на хигиената в дома им, а именно: текущо и основно почистване; поддържане на лична хигиена; пазаруване; приготвяне на храна, заплащане на такси, социални контакти и др. 2.5.4. Предоставяне на възнаграждение на „домашните помощници” За осъществените услуги лицата, наети за предоставяне на услугата „домашен помощник”, ще получават ежемесечно възнаграждение. Бенефициентът се задължава да изчислява реално отработените дни/часове, според отчетни присъствени форми, и да изплаща възнаграждението на домашните помощници. Гореописаните дейности са необходими за качествено предоставяне на услугата „домашен помощник” и в съответствие с изискванията на настоящата схема. Чрез реализирането на дейностите се осигурява: • подкрепа при зачитане на личността; • развитие на самостоятелността и позитивните характеристики в ценностната система на потребителите; • предоставяне на възможност за преодоляване на изолацията и последващото им социално включване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 790 BGN
Общ бюджет: 122 130 BGN
БФП: 122 130 BGN
Общо изплатени средства: 110 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 358 BGN
2011 34 924 BGN
2012 50 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 554 BGN
2011 29 685 BGN
2012 42 541 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 781 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 804 BGN
2011 5 239 BGN
2012 7 507 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 550 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз