Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/038
Наименование: Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 01.03.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за изграждането на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община Габрово, за предоставяне на нов вид грижа за деца и младежи с увреждания, заместваща институционалната.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 3. Изпълнение на СМР
Дейност 4. Строителен надзор
Дейност 5. Авторски Надзор
Дейност 6. Доставка на оборудване и обзавеждане
Дейност 7. Дейности по информиране и публичност
Дейност 8.Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 503 570 BGN
Общ бюджет: 1 442 632 BGN
БФП: 1 442 632 BGN
Общо изплатени средства: 1 442 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 442 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 977 320 BGN
2014 465 311 BGN
2015 0 BGN
1 442 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 226 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 830 722 BGN
2014 395 515 BGN
2015 0 BGN
1 226 237 BGN
В т.ч. Национално финансиране 216 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 598 BGN
2014 69 797 BGN
2015 0 BGN
216 395 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз