Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1076-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02001
Наименование: Труд и безопасност във фирма Тисина
Бенефициент: "ТИСИНА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти: • Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 1. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръководителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписването на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
ДЕЙНОСТ 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69 На МС /2013 г г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени тримата души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат шест процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г) на работно облекло. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г г) на предвиденото за закупуване оборудване. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г информираност и публичност на проекта. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г Разработване и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 На МС /2013 г. Сертифиране на разработена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 3. Публичност и визуализация При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР.
ДЕЙНОСТ 4. Доставка на предвиденото оборудване Фирмата има нужда от изграждането на вентилационна система в работното помещение( намиращо се в град Дряново ул. Димитър Крусев 13 с разгъната площ 504 кв.м.) за топлинна обработка на металите, тъй в момента такава система липсва и не може да се осигурят оптималните условия на труд-температура и влажност на въздуха в работният цех в който при топлата обработка на металите съгласно Изискванията за производствен микроклимат, които са регламентирани в глава пета, раздел І и раздел ІІ на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Конкретните норми са температура – 18-25°С; относителна влажност на въздуха – 30-75% съгласно стандарт БДС -14776-87”Охрана на труда“ В работният цех основният проблем е осигуряването на оптимална температура и влажност на въздуха за работещите отчитайки факта, че при работата се отделят огромно количество енергия и пари, а оттам повишена, както влажност на въздуха така и температура . Със въвеждането на вентилационна и климатична система в работното помещение ще се осигурят оптимални условия на здравословен и безопасен труд в работната среда а именно оптимална температура между 18 C и 25 C градуса и относителна влажност на въздуха между 30% и 75%.
ДЕЙНОСТ 5. Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства. На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи цялото необходимо защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. С осъществяването на тази дейност работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес (изгаряне, подхлъзване, падане и др. Предвидена е доставка на: За Длъжност Общ работник Противопритриващи ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия – 1 чифт. За длъжност Почиствач метални отливки Очила от "открит тип"– 4 бр. Противопритриващи ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия – 4 чифта. Външни антифони за самостоятелна употреба – 4 бр. Дихателни полу маски – 2 бр. За длъжност Формовчик Противопритриващи ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия – 14 чифта Устойчиви на топлина обувки, боти и надботи– 13 чифта Дихателни полу маски – 14 бр. За длъжност Работник формовъчни смеси Противопритриващи ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия – 2 чифта Дихателни полу маски – 2 бр. За длъжност Топилчик Облекла за защита срещу пръски разтопен метал – 2 бр. Устойчиви на топлина обувки, боти и надботи – 2 чифта Очила от "закрит тип" – 2 бр. Ръкавици, осигуряващи защита срещу топлина – 2 чифта За длъжност Леяр Облекла за защита срещу пръски разтопен метал – 1 бр. Очила от "закрит тип" – 1 бр. Ръкавици, осигуряващи защита срещу топлина – 1 чифта
ДЕЙНОСТ 6. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в следните части: Раздел „Въведение” В тази част изпълнителят следва да представи използваните изходни данни, да опише характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част изпълнителят описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, изпълнителят обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, изпълнителят: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях
7. Разработване и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 Разработването на системата преминава през следните етапи: - Диагностичен одит - свързан с диагностициране състоянието на трудовите процесите в компанията, във връзка с предстоящото разработване и внедряване на СУ в съответствие с изискванията на стандарта за здравословни и безопасни условия на труд; - Сформиране на работна група, включва среща на консултантите с висшето ръководство, с цел сформиране на Работна група от служители на фирмата. Членовете на работната група, под ръководството на упълномощен представител на ръководството на организацията, ще съдействат на консултантите в процеса на разработване и внедряване на СУ. На този етап консултантите разясняват бъдещите задължения и отговорности на всеки член на работната група; - Провежда обучение на членовете на работната група за въведение в стандарта съгласно основните изисквания на OHSAS 18001; - Събиране и предоставянето на информация от работната група относно дейността на фирмата и използваната в процеса на работа документация, включваща процедури, инструкции, вътрешно фирмени правилници, правила за здравословни и безопасни условия на труди др. и оценяване на тяхната пригодност; - Стратегическо планиране на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Изяснява се организационната структура на фирмата, взема се решение от страна на консултантите съвместно с работната група за броя и формата на документацията на СУ; - Поетапно разработване на документацията на СУ. Консултантът разработва процедурите по здравословни и безопасни условия на труд, прилежащите формуляри и приложенията към тях. Специалисти във фирмата разработват инструкции. Разработва се Наръчник за здравословни и безопасни условия на труд. Определят се политиката и целите по безопасност на труда съвместно с висшето ръководство. Консултантът разработва цялата документация на СУ, като същевременно я изпраща за проверка и съгласуване на Координатора по здравословни и безопасни условия на труд. Финализираната документация се одобрява и утвърждава от висшето ръководство на фирмата. Резултатът е разработена С; - внедрява във фирмата. Процесът включва разпространяване на одобрената и утвърдена от висшето ръководство документация на СУ на здравословни и безопасни условия на труд на всички нива във фирмата и разясняването й на служителите; - вътрешен одит на СУ на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата, откриване на несъответствия и последваща проверка на предприетите действия. Етапът приключва с изготвянето на доклад.
8. Сертифиране на разработена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001. Процедурата по издаване на сертификат преминава през следните етапи: - провеждане на сертификационен одит на място, включващ преглед на документацията на фирмата и практическото приложение на СУ на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001; - изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган; - предприемане на коригиращи действия при необходимост; - одит на предприетите коригиращи действия; - издаване на сертификат за внедрена и работеща СУ за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 9. Мониторинг и оценка. За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформиран екип по проекта. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършват на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипа на проекта. Той ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 263 BGN
Общ бюджет: 149 362 BGN
БФП: 149 362 BGN
Общо изплатени средства: 149 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 453 BGN
2014 113 909 BGN
2015 0 BGN
149 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 135 BGN
2014 96 822 BGN
2015 0 BGN
126 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 318 BGN
2014 17 086 BGN
2015 0 BGN
22 404 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз