Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0227-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка
Бенефициент: "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители на дейностите по доставка на нови ДМА – машини, измервателна техника и софтуер, необходими за внедряване в производство на иновативните продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и инсталиране на оборудването, необходимо за внедряване в производството на иновтивните продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разкриване на 12 нови работни места и обучение на работниците за работа с новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Програмиране на работни режими за производственото оборудване, необходимо за производство на иновативните продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Внедряване в производство на иновативните продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Управление на проекта и вътрешен мониторинг
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 976 969 BGN
Общ бюджет: 4 847 231 BGN
БФП: 2 909 460 BGN
Общо изплатени средства: 2 909 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 909 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 928 010 BGN
2015 981 438 BGN
2 909 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 473 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 638 808 BGN
2015 834 222 BGN
2 473 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 436 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 289 201 BGN
2015 147 216 BGN
436 417 BGN
Финансиране от бенефициента 1 992 646 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Стойност на реализираните в предприятието иновативни продукти
Индикатор 9 (Д) Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки (ВОД)
Индикатор 10 (Д) Нетни приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз