Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000672350 Българска Национална Телевизия
Седалище Област: София град Община: Столична 1504 София ул. Сан Стефано 29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница" BG161PO004-1.0.01-0002-C0001
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I BG051PO001-1.2.01-0001-C0001
Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост BG051PO001-1.1.05-0001-C0001
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" BG161PO004-5.0.01-0051-C0001
Ново начало – от образование към заетост BG051PO001-1.1.06-0001-C0001
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
"Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и провеждане на национална кампания "Зелена България" BG161PO005-4.0.01-0077-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
„Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.” BG161PO005-4.0.01-0087-C0001
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България BG051PO002-1.3.06-0021-C0001
"Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0333-C0001
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система BG051PO002-1.5.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз