Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1803/25.10.2010
Наименование: "Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.10.2010
Начална дата: 25.10.2010
Дата на приключване: 25.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) при осигуряването на информация и публичност относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие по всички й приоритетни оси и операции, както за потенциалните бенефициенти, така и за широката общественост, съгласно мерките и действията заложени в Комуникационния план, които представляват неразделна част от дейностите по управление и изпълнение на ОПРР.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за координация и управление на проекта
дейност 3 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез радия с национален ефир
Дейност 5 Приключване на проекта
дейност 4 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез печатни медии
дейност 2 Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез национални електронни медии – телевизии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 263 000 BGN
Общ бюджет: 3 969 329 BGN
БФП: 3 969 329 BGN
Общо изплатени средства: 3 502 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 969 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 321 709 BGN
2012 786 943 BGN
2013 435 385 BGN
2014 284 654 BGN
2015 1 673 786 BGN
3 502 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 373 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 273 453 BGN
2012 668 901 BGN
2013 370 077 BGN
2014 241 956 BGN
2015 1 422 718 BGN
2 977 105 BGN
В т.ч. Национално финансиране 595 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 48 256 BGN
2012 118 041 BGN
2013 65 308 BGN
2014 42 698 BGN
2015 251 068 BGN
525 372 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР
Индикатор 2 брой излъчени рубрики в електронни медии
Индикатор 3 брой публикувани материали в печатни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз