Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0333-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11005
Наименование: "Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД"
Бенефициент: "КАМ-919" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта • Организира и координира изпълнението на дейностите по проекта; • Ръководи екипа за управление на проекта; • Организира и координира процедурите за избор на подизпълнители на дейностите по проекта; • Контролира изпълнението на дейностите по проекта; • Подготвя техническата документация за отчитане на проекта; • Сътрудничи на счетоводителя на проекта при подготовка на финансовите отчети по него; • Координира действията между ръководството на предприятието, подизпълнителите и ДО; • Отговаря за успешното управление и отчитане на проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Описание на дейността: В рамките на настоящата дейност ще се очаква от изпълнителят й да извърши следното: • Въведение – в тази част кандидатът следва да опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, в т.ч.: - Съдържание и характеристика на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини, материали и произвеждани продукти, работни места и помещения, оборудване, както и съоръжения с повишена опасност; - Управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, колективно трудово договаряне и социални придобивки и социално партньорство; - Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, включващи както факторите на работната среда, така и социалните и организационните фактори- източници на опасности за безопасността на здравето, рискови фактори и оценка на риска, средства за колективна и лична защита; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето - законови и други изисквания, документиране, докладване, информиране и консултиране; • Изложение и анализ – в тази част, кандидатът описва силните и слабите страни на организационната дейност на трудовия процес и работната среда в съответното предприятие (прави SWOT - анализ). Определят се елементите на трудовия процес и работната среда, които са с ключово значение за ефикасността на производството и производителността на труда. Въз основа на SWOT - анализа се определя кои от елементите на организацията и работната среда следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; • Заключение - въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - Прави изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Определя приоритетите, като препоръчва необходимите действия и съответните за всяко от тях ресурси. Обосновка на дейността Този анализ е необходим за да обобщи постигнатите резултати от реализация на останалите дейности и анализира данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряване им. Задължителна дейност, съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема.
Дейност 3: Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007 Описание на дейността: Стандартът ще бъде внедрен от специализирана фирма, избрана по реда на ПМС 69 от 11.03.2013 г., като от нея ще се очаква да изготви всички елементите на BS OHSAS 18001:2007: - Идентификация на опасностите; - Оценка и контрол на риска; - Цели и програми; - Организация и персонал; - Консултации и комуникация; - Оперативен контрол; - Готовност за извънредни ситуации; - Коригиращи и превантивни действия; - Законови изисквания и др. След внедряването на стандарта ще бъде извършена сертификация от акредитирана от БСА фирма, която ще издаде и съответния лиценз, удостоверяваш успешното изпълнение на дейността. За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават: - Разходи за подготовка на внедряване на стандарта; - Разходи за сертифициране и придобиване на сертификат. Обосновка на дейността: Внедряването на настоящия стандарт е свързан със необходимостта от оказване на контрол върху процесите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, чрез структуриране на документацията. Друг мотив за внедряване на BS OHSAS 18001:2007 е спазване на законодателните изисквания на страната и ЕС. Не на последно място той допринася за увеличаване на социалните и икономическите ползи за организацията при създаване на по-добри условия за работа и безопасен труд.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло. Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик (по реда на ПМС 69). Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Обосновка на дейността: Фирмата ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства и специално работно облекло, което е изключително необходимо за нормалното провеждане на дейността на предприятието, съобразно изискванията за безопасна работа и труд.
Дейност 5: Модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, водещи до подобряване на условията на труд, изразяващи се в обновяване на локалната аспирационна система над източника на отделяне на вредни емисии и подмяна на осветлението в най-стар Описание на дейността: 1. Защита от производствен прах: Обновяване и модернизиране на локалната аспирационна система над източника на отделяне на вредности – банциг машина; 2. Ергономия при работа: Привеждане осветеността на част от помещенията, в които е необходимо, съобразно законовите изисквания за осветеност, чрез подмяна на осветителните тела. Обосновка на дейността: Съгласно разпоредбите на ЗЗБУТ, осветеността и запрашеността в производствените и офис помещенията трябва да бъдат в допустимите норми. За да може кандидатът да изпълни тези разпоредби, както и за да може да покрие изискванията на стандарта за безопасен труд, който ще внедри е необходимо да приложи посочените реконструкции. Към момента на кандидатстване такава аспирационна система над банциг машината има, но е вече доста амортизирана и остаряла, а осветеността в част от работните помещения е недостатъчна при направените замервания от акредитирана лаборатория с Протокол за осветеност № ОКА-05-3517 / 19.10.2012 г.
Дейност 6: Информиране и публичност Описание на дейността: Мерките за информиране и публичност, които ще бъдат приложени в хода на изпълнение на проекта са избрани, съобразно изискванията за информиране и публичност, описани в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР (Приложение З към Насоките за кандидатстване). Мерките, които ще бъдат приложени са следните: • Информационни брошури – 1000 бр.; • Обозначаващи емблеми за облеклата и ЛПС – 353 бр; • Поддръжка на информация за проекта на интернет страницата на фирмата – www.kam919.com • Заснемане и излъчване на репортаж за резултата от проекта – 1 брой. Обосновка на дейността: Бенефициентът е длъжен да информира обществеността относно помощта, получена от европейските фондове, поради което са предвидени посочените по-горе мерки за информиране и публичност. Същите са съобразени с правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Дейност 7: Одит на проекта Описание на дейността: Одит на цялостната документация, свързана с изпълнението на проекта Обосновка на дейността: Допустима дейност, допустим разход в предвидените граници. Гарантиращ пред ДО, че проекта е бил изпълняван съобразно указанията и нормативната уредба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 298 BGN
Общ бюджет: 137 152 BGN
БФП: 137 152 BGN
Общо изплатени средства: 137 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 000 BGN
2014 109 152 BGN
2015 0 BGN
137 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 800 BGN
2014 92 779 BGN
2015 0 BGN
116 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 200 BGN
2014 16 373 BGN
2015 0 BGN
20 573 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз