Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Номер на проект: A08-12-21/30.07.2008
Наименование: „За прозрачни и открити областни и общински администрации”
Бенефициент: Областна администрация Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.
Дейности: 1 Създаване на организация за изпълнение на проекта
2 Проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането й
3 Проучване на съществуващи добри практики в държави-членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията и адаптирането им за прилагане в дейността на областните и общински администрации
4 Разработване на единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации
5 Провеждане на семинар на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите в областните и общинските администрации”
6 Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации
7 Обновяване на интернет страниците на областните и общинските администрации
8 Провеждане на кръгла маса на тема: „Ефективност и прозрачност на административната дейност ”
9 Провеждане на представително социологическо изследване и анализ за оценка нивото на корупцията при административното обслужване в областните и общински администрации
10 Изготвяне на действащ „Модел за противодействие и борба с корупцията в областните и общински администрации”
11 Разработване на Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията в областните и общински администрации
12 Провеждане на дискусионен форум „Антикорупционна политика на администрацията”
13 Извършване на външен одит на проекта
14 Дейности за информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 663 BGN
Общ бюджет: 378 601 BGN
БФП: 378 601 BGN
Общо изплатени средства: 351 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 164 056 BGN
2010 20 508 BGN
2011 0 BGN
2012 167 399 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 448 BGN
2010 17 432 BGN
2011 0 BGN
2012 142 289 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 168 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 608 BGN
2010 3 076 BGN
2011 0 BGN
2012 25 110 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 794 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта - приети правила за работа и създадена система за оперативен контрол и следене изпълнението на проекта.
Индикатор 2 По Д2 - Извършен анализ и изготвен доклад за съществуващите практики и формулирани предложения за оптимизирането им.
Индикатор 3 По Д3 - - брой проучени добри практики - 8 броя
Индикатор 4 По Д3 - брой посетени държави-членки на ЕС-2 броя
Индикатор 5 По Д3 - брой отпечатани наръчника-1000 бр..
Индикатор 6 По Д4 - Единна методика за измерване и отчитане състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации - тираж 120 броя.
Индикатор 7 По Д5 - Проведен семинар за 60 участника; повишени комуникационните умения на служителите в областните и общински администрации.
Индикатор 8 По Д6 - Разработена и реализирана концепция за създаване на специални места за достъп до информация, в т.ч.: - монтирани 14 броя Touch screens; - създадени 3 «гласови портала» - монтирани 4 бр. указателни табели; - монтирани 29 бр. информационни таб
Индикатор 9 По Д7 - Обновени 27 общински интернет сайтове с въведено електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания от гражданите в сайтовете на четирите областни администрации и „Он-лайн” излъчване сесиите на 16 общински съвета
Индикатор 10 По Д8 - Проведена кръгла маса на тема: „Ефективност и прозрачност на административната дейност ” с 80 участника за един ден
Индикатор 11 По Д9 - Проведено представително социологическо изследване и анализ за оценка нивото на корупцията при административното обслужване в областните и общински администрации
Индикатор 12 По Д10 - Разработен и отпечатан „Модел за противодействие и борба с корупцията в областната и общински администрации” – тираж 450 бр.
Индикатор 13 По Д11 - Разработена, отпечатана в тираж 100 броя и разпространена Комуникационна стратегия;
Индикатор 14 По Д12 - Проведен дискусионен форум „Антикорупционна политика на администрацията” с 80 участника за 1 ден;
Индикатор 15 По Д14 - Проведена пресконференция с участието на 70 души; три броя публикации в пресата; съобщения в сайтовете на администрациите; 500 броя брошури, плакати 40 броя и 2 банера; заснети и излъчени по телевизия 10 репортажа и 15 минутен филм за проекта
Индикатор 16 По Дейност 1 - Брой сключени граждански договори
Индикатор 17 По Дейност 1 - Разработени правила за работа
Индикатор 18 По Дейност 2 - Брой изготвени предложения
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой администрации приложили методиката
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой участници
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой монтирани Touch screens
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой реализирани концепции
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой създадени гласови портала
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой монтирани указателни табели
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой монтирани информационни табла
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой отпечатани информацонни брошури
Индикатор 27 По Дейност 7 - Брой въведени системи за електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания на гражданите
Индикатор 28 По Дейност 7 - Брой системи за директно излъчване на общински сесии
Индикатор 29 По Дейност 8 - Брой участници
Индикатор 30 По Дейност 8 - Брой попълнени анкети
Индикатор 31 По Дейност 8 - Брой направени презентации
Индикатор 32 По Дейност 9 - Брой анкетирани лица във връзка с проведено социологическо проучване
Индикатор 33 По Дейност 9 - Брой доклади обобщаващи резултатите от проведеното проучване
Индикатор 34 По Дейност 12 - Брой участници в дискусионен форум „Антикорупционна политика на администрацията”
Индикатор 35 По Дейност 12 - Брой попълнени анкети
Индикатор 36 По Дейност 12 - Брой направени презентации
Индикатор 37 По Дейност 13 - Брой доклади за извършен одит
Индикатор 38 По Дейност 14 - Брой проведени мероприятия за информация и публичност
Индикатор 39 По Дейност 14 - Брой участници в мероприятията
Индикатор 40 По Дейност 14 - Брой публикации
Индикатор 41 По Дейност 14 - Брой съобщения в интернет сайтовете на администрациите
Индикатор 42 По Дейност 14 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 43 По Дейност 14 - Банери
Индикатор 44 По Дейност 14 - Брой плакати
Индикатор 45 По Дейност 14 - Брой излъчени репортажи
Индикатор 46 По Дейност 14 - Брой филми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз