Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831040520 "ИСА 2000" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Николай Коперник" No.25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив BG161PO001-2.1.01-0028-C0001
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян BG161PO001-1.4.05-0053-C0001
Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 / BG161PO001-2.1.02-0027-C0001
"Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина" BG161PO005-3.0.07-0025-C0001
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" BG161PO005-1.0.06-0016-C0001
Зелена и достъпна градска среда в град Велинград BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” BG161PO001-1.4.09-0029-C0001
"Енергийна ефективност в "Пътинвест-инженеринг" АД BG161PO003-2.3.02-0107-C0001
"Енергийна ефективност в "Пътпроект" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0108-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз