Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0025-C0001
Номер на проект: 5103020-18-661
Наименование: "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 24.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и защитена местност „Находище на блатно кокиче”с. Градина
Дейности: Дейност 3: Управление и организация на проекта Управлението и координацията се осъществяват от целия екип на Проекта: ръководител, координатор, юристи (2 бр.), финансист, експерти по мониторинг на проекта (2 бр.) – експерт по документация и експерт по проверка на място, лице по нередности и технически сътрудник. Координацията на проекта включва: • Сформиране на екип по проекта; • Осигуряване на ежедневна координация на дейностите; • Управление на финансовите потоци, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители; • Възлагане на подизпълнители на част от дейностите в съответствие с ЗОП, включително подготовка на документация за процедурите по избор на изпълнител, провеждане на процедури, сключване на договори и контрол върху изпълнението; • Финансово управление, осчетоводяване и отчитане на разходите съгасно изискванията според договора за финансиране. Вътрешен финансов контрол; • Отчитане на извършените дейности и осигурената публичност в съответствие с изискванията на ОПОС: изготвяне на доклади за напредъка. • Архивиране и съхранение на документацията; • Проверки на място и контрол на подизпълнителите; • Вътрешен мониторинг на проектните дейности. Планираните обществени поръчки (за услуги и др.) ще бъдат организирани при стриктно спазване на законовите изисквания по реда на ЗОП, за възложители посочени в чл. 7 на ЗОП, или съгласно изискванията на НВМОП (напр. за одит на проекта). Предвижда се целите на проекта да бъдат проведени процедури за следните обществени поръчки: 1. Обществена поръчка по ЗОП за услуга с предмет: Възстановяване на консервационно значими хабитати, предмет на опазване в ЗЗ „Трилистник”, „Градинска гора” и ЗМ „Находище на блатно кокиче”с. Градина (Дейност 1) 2. Възлагане по НВМОП за Информация и публичност на проектните дейности (Дейност 2) 3. Възлагане по НВМОП за избор на фирма за упражняване на строителен надзор по Дейност 1. 4. Възлагане по НВМОП за Одит на проекта (Дейност 4).
Дейност 2: Информация и публичност на проектните дейности Целта на Дейност 2 е: • Повишаване на обществената ангажираност в полза на възстановяване и опазване на консервационно значимите хабитати и видове от национална и европейска значимост; • Разпространяване на знания и добри практики в областта на опазване на хабитати и видове от европейската мрежа НАТУРА 2000. Дейност 2 включва следните поддейности: Поддейност 2.1: Организиране и провеждане на пресконференции, работни срещи и обучения. Поддейност 2.2: Информационни материали и публичност
Дейност 1: Възстановяване на консервационно значими хабитати, предмет на опазване в ЗЗ „Трилистник”, „Градинска гора” и ЗМ „Находище на блатно кокиче”с. Градина След избор на изпълнител на дейността се предвижда провеждане на процедура по НВМОП за избор на фирма за упражняване на строителен надзор по Дейност 1 в проектирането, строителството и геодезическото заснемане на възстановените по проекта съоръжения за отразяването им в кадастралната карта. (Договор с външен изпълнител по НВМОП). Основните стъпки при реализиране на дейността са следните: 1.1. Събиране, обобщаване и анализиране на базова информация за проектната територия – комплексни предпроекни проучвания; 1.2. Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на проектната територия; 1.3 Техническо възстановяване на хидрологичния режим на проектната територия.
Дейност 4: Одит на проекта За изпълнението на дейността отговаря външен изпълнител – външен независим и лицензиран одитор, който ще бъде определен на база сключен Договор за обществена поръчка съгласно НВМОП. Подготовката и съхраняването на документацията необходима за извършване на независим одит се осъществява от целия екип на Проекта: ръководител, координатор, юристи (2 бр.), финансист, експерти по мониторинг на проекта (2 бр.) – експерт по документация и експерт по проверка на място, лице по нередности и технически сътрудник Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта. Преди всяко искане за средства ще се иска одитно мнение за целесъобразността на средствата и ще се изготвят междинни одитни доклади.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИСА 2000" ЕООД
Ен Джи Консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 659 072 BGN
Общ бюджет: 1 368 946 BGN
БФП: 1 368 946 BGN
Общо изплатени средства: 1 368 946 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 368 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 345 095 BGN
2013 301 214 BGN
2014 281 205 BGN
2015 441 432 BGN
1 368 946 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 163 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 293 331 BGN
2013 256 032 BGN
2014 239 025 BGN
2015 375 217 BGN
1 163 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 205 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 764 BGN
2013 45 182 BGN
2014 42 181 BGN
2015 66 215 BGN
205 342 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой защитени територии, в които се изпълняват дейности, насочени към опазване и възстановяване на видове и местообитания
Индикатор 2 Възстановен хидрологичен режим на консервационно - значими територии в 2 защитени зони от мрежата Натура 2000
Индикатор 3 Брой възстановени популации на консервационно - значими видове
Индикатор 4 Местообитания, за чието опазване са изпълнени дейностите.
Индикатор 5 Възстановено и опазено природно местообитание
Индикатор 6 Възстановено и опазено природно местообитание 92АО
Индикатор 7 Възстановено и опазено природно местообитания Алувиални ливади от съюза Cnidion dubi в речните долини (6440)
Индикатор 8 Брой видове, за чието опазване са изпълнени дейностите
Индикатор 9 Подобрени условия за устойчиво ползване на ресурсите в защитени територии
Индикатор 10 Подобрен благоприятен природозащитен статус на видове и местообитания
Индикатор 11 Изпълнени дейности, насочени към опазване и възстановяване на видове и местообитания, предмет на опазване в защитени зони


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз