Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/029-06
Наименование: „Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част”
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на градската територия на Смолян, чрез подобряване на физическата и жизнена среда и осигуряване на условия за устойчиво икономическо и социално развитие.
Дейности: Дейност 6: за допълнителен обект Независим одит на проекта
Дейност 3: за допълнителен обект Строителен надзор при извършването на заложените в проекта СМР
Дейност 3: за основен обект Строителен надзор при извършването на заложените в проекта СМР
Дейност 2: за основен обект Строителни и монтажни работи за подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Смолян
Дейност 6: за основен обект Независим одит на проекта
Дейност 4: за допълнителен обект Авторски надзор при извършването на заложените в проекта СМР
Дейност 5: за допълнителен обект Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 2: за допълнителния обект Строителни и монтажни работи за подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Смолян
Дейност 7: за допълнителен обект Организиране, администриране и отчитане на проекта
Дейност 7: за основен обект Организиране, администриране и отчитане на проекта
Дейност 4: за основен обект Авторски надзор при извършването на заложените в проекта СМР
Дейност 1 за допълнителен обект Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта за допълнителния обект
Дейност 1: за основен обект Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта
Дейност 5:за основен обект Дейности за осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 382 674 BGN
Общ бюджет: 4 929 734 BGN
БФП: 4 929 734 BGN
Общо изплатени средства: 4 205 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 929 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 556 440 BGN
2015 1 649 392 BGN
4 205 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 190 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 287 341 BGN
2015 1 475 772 BGN
3 763 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 739 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 269 099 BGN
2015 173 620 BGN
442 719 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 !!Създадени нови работни места:временни
Индикатор 8 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителен обект
Индикатор 9 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителен обект
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа - допълнителен обект
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места - допълнителен обект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз